دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 24، خرداد 1401، صفحه 1-155 

پژوهشی اصیل

مطالعه کیفی پیامدهای تجرد قطعی دختران

صفحه 10-35

10.22051/jwfs.2022.38040.2783

اکبر طالب پور؛ معصومه بیرانوند


شناسایی نگرش مشاوران خانواده نسبت به علل پیدایی روابط فرازناشویی زوجین شهر تهران

صفحه 36-60

10.22051/jwfs.2021.35576.2668

محمدحسین افشاری کرمانی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدحسین هاشمیان


نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقهاء امامیه در عدم وجوب استبراء زانیه غیر باردار

صفحه 61-83

10.22051/jwfs.2022.36437.2707

عبدالصمد علی آبادی


روایت‌پژوهی زندگی زنان سرپرست‌خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)

صفحه 84-106

10.22051/jwfs.2022.33699.2564

فاطمه صدرنبوی؛ مجید فولادیان؛ هانیه دانشور؛ مریم آقاسی زاده


حقوق زنان در کشاکش عرف و شرع: مواجهه زنان با چالش های برخورداری از حق اشتغال و استقلال مالی

صفحه 107-131

10.22051/jwfs.2022.32866.2523

مریم رحیمی سجاسی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ عبدالحسین کلانتری


تدوین چارچوب آموزشی توسعه قابلیت های وجودی مادران ایرانی: یک پژوهش کیفی*

صفحه 132-151

10.22051/jwfs.2022.37105.2732

فهیمه کشاورزی؛ بابک شمشیری