اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2110
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 1780

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 35
تعداد مشاهده مقاله 6511
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3255
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 167 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 380 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 109 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 152 روز
درصد پذیرش 5 %