درباره نشریه

کشور محل چاپ: ایران

ناشر و صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)

شاپای چاپی:     2008-9384

شاپای الکترونیکی: 2538-2004

نوع چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت:  فصلنامه 

دسترسی‌­های قبلی: بلی

زبان نشریه: فارسی(با چکیده کوتاه و مبسوط انگلیسی)

حوزه تخصصی نشر : زن و خانواده

هزینه چاپ: 3.00.000 ریال (1.000.000 ریال پیس از ارسال به داوری و 2.000.000 ریال پیش از چاپ)

نوع نشریه: علمی

دسترسی آزاد و رایگان به مقالات: بلی

نمایه شده: SID، Google Scholar، DOAJ، NOORMAGZ، CIVILICA، ISC، Magiran، LinkedIn،  RICeST

نوع داوری: داوری دوسوناشناس با حداقل دو داوری

حداکثر زمان داوری: شش ماه تا یکسال

رایانامه نشریه: jwfs@alzahra.ac.ir

شماره پرونده انتشار:   2345-2692

شماره پروانه علمی - پژوهشی:   3/26094

نشانی دفتر نشریه: تهران، میدان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان