فراخوان دریافت مقالات به انگلیسی

نشریه مطالعات زن و خانواده، برای شماره زمستان خود آماده دریافت مقالات انگلیسی در حوزه زن و خانواده با رویکرد روانشناختی، جامعه شناختی، فقهی، حقوقی و اسلامی است.