مطالعه کیفی پیامدهای تجرد قطعی دختران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی -دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، لرستان، ایران

چکیده

تجرد قطعی به وضعیتی اطلاق می شود که دختران تا 45 سالگی موفق به ازدواج نشده و از تشکیل خانواده باز می مانند، این پدیده پیامدهای اجتماعی و فردی زیادی از جمله؛ کاهش تعداد موالید، کاهش نرخ رشد جمعیت، عدم جایگزینی نسلی، تنهایی و... در بر دارد که نیازمند بررسی و توجه جدی است. از همین رو مطالعه حاضر  با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی پیامدهای ناشی از تجرد قطعی بر اساس تجربه زیسته این دختران پرداخته است. مشارکت کنندگان 23 نفر از دختران مجرد قطعی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه با این افراد تا رسیدن به اشباع نظری و کشف مضامین اصلی تحقیق ادامه یافت. داده ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA2020 تحلیل و بررسی شدند. جهت اعتبارپذیری داده ها از مرور مطالعات و تکنیک کسب اطلاعات موازی و تثلیث، ارائه تحلیل‌های داده ای و برای کسب پایایی، از ضریب توافق کاپا استفاده گردید که با مقدار 78/0 پایایی تایید قرار شد. نتایج تحقیق نشان داد؛ تجرد قطعی منجر به پیامدهای ناخواسته ای می شود که کلیت جامعه را بطور اعم و افراد جامعه هدف را بطور اخص با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. مضامین اصلی پیامدهای تجرد قطعی شامل؛رها کردن تفکر ازدواج،آسیب‌پذیری تنهایی، واگویه حسرت های گذشته، داغ ننگ ناشی از تجرد و درماندگی اجتماعی بود. هر یک از این پیامدها می توانند به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح شوند؛ بنابراین نیاز به سیاست گذاری اجتماعی مناسب در زمینه کاهش تجرد قطعی بیش از پیش احساس می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of the Consequences of Definite Celibacy in Girls

نویسندگان [English]

  • Akbar Talebpour 1
  • Masoumeh Beiranvand 2

1 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 MA in, Social Sciences, Ayatollah Ozma Borujerdi University, Lorestan, Iran

چکیده [English]

Definite celibacy refers to a situation in which girls fail to marry until 45 years old and are prevented from starting a family. This phenomenon has many social and individual consequences, including; Reduction in the number of births, reduction in population growth rate, lack of generational replacement, loneliness, etc., which need serious consideration and attention. Therefore, the present study uses qualitative content analysis to investigate the consequences of definite celibacy based on the lived experience of these girls. Participants were 23 definite single girls who were selected using purposive sampling. Data were analyzed using MAXQDA2020 software. In order to validate the data, review of studies and techniques of obtaining parallel information and trinity, data analysis was presented and to obtain reliability, Kappa agreement coefficient was used, which was confirmed with a reliability value of 0.78. The research results showed; Definite abstraction leads to unintended consequences that cause many problems for the society as a whole and for the individuals of the target society in particular. The main themes of definite celibacy consequences were abandonment of the thought of marriage, vulnerability to loneliness, eloquence of past regrets, the stigma of celibacy and social helplessness. Each of these consequences can be considered as a social harm; Therefore, the need for appropriate social policy to reduce definite celibacy is felt more than ever.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative content analysis. MAXQDA software
  • definite celibacy
  • kappa agreement coefficient
  • purposive sampling
منابع فارسی
آزاد ارمکی، تقی. (1386). جامعه‌شناسی خانواده ایرانی. تهران: انتشارات سمت.
استراوس، اَنسِلم. و کربین، جولیت. (1391). مبانی پژوهش کیفی(فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای). ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
چابکی، ام البنین. (1395).روایت دختران 45 سال به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی. مطالعات اجتماعی ایران، 1 (2.3) : 102-123. [link]
حسینی، سیدحسن؛ ایزدی، زینب. (1395). پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد (جمعیت مورد مطالعه زنان بالای 30 سال شهر تهران). مطالعات اجتماعی-روان شناختی زنان، 12 (1):72-41. [link]
درگاه ملی آمار. (1397). نتایج سرشماری 1395. آنلاین.www.amar.org.ir.
زارعان، منصوره. (1397). بررسی اکتشافی دلایل تأخیر در سن ازدواج از دیدگاه دختران دانشجوی شهر تهران. مطالعات زن و خانواده، 6 (2): 86-110. [link]
سخاوت، جعفر. (1377). جامعه شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
کرسول، جان دبلیو. ( 1398). طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
کریمی، خدیجه. (1388).بررسی تغیرات شاخص های ازدواج در ایران طی سالهای 1375تا 1385. چهارمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، تهران.
 قادرزاده، امید؛ غلامی، فاطمه و غلامی، الهه. (1396). بازسازی معنایی تجربة زیستة دختران از تجرد. زن در توسعه و سیاست، 15 (3) : 426 -403. [link]
قنبری برزیان، علی؛ سلمانوندی، شاپور و فاطمی، نرگس السادات. (1397). تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 7 (3) :33-54. [link]
مدرسی یزدی، فائزه السادات؛ فرهمند، مهناز؛ افشانی، سیدعلیرضا. (1396). بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی-اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد). مسائل اجتماعی ایران، 8 (1) :121-143. [link]
مرکز آمار ایران و مطالعات راهبردی. (1395). روند تجرد در ایران. انتشارات مرکز آمار.
Adamczyk, K. (2016). Singlehood from Individual and Social Perspectives. Ph. D. Thesis, Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw, Poland.[link]
Awosan, C.L.; Hardy, K.V. (2017). Coupling Processes and Experiences of Never Married Heterosexual Black Men and Women: A Phenomenological Study. Journal of Marital and Family Therapy. 43(3).[link]
Azad Armaki, Taqi. (2007). Sociology of Iranian family.Tehran: Sama Publication.(Text in Persian)
Becker, G. (1976). The Economic Approch to Humen Behaviors.University Of Chicago Press.
Berg-Cross, L., Scholz, A., Long, J, Grzeszcyk, E., and Roy, A. (2004). Single Professional Women: AGglobal Phenomenon Challenges and opportunities. Journal of International Women’s Studies,4 (5):34-59.
Chaboki, O. (2016). Causes of girls' Spinster in Tehran. Journal of Iranian Social Studies, 10(2.3): 102-123. (Text in Persian) [link]
Douglas H. (2010). Spinster Defined. Online Etymology Dictionary. Dictionary.com Unabridged. Retrieved 5 June.
Ferguson, S. (2000). Challenging Traditional Marriage: Never Married Chinese and Japanese American Women. Gender and Society,14(1):136-159.
Ghanbaribarzain, A., Salmanvandy, S., Fatemi, N. (2018). An Analysis of the Impact of Premarital Sexual Relations on Marriage Orientation (Case study: Students of University of Isfahan). Strategic Research on Social Problems in Iran University of Isfahan,7(3):33-54.doi: 10.22108/ssoss.2019.113584.1325. (Text in Persian)  [link]
Creswell, J. W. (2019). Research Project: Qualitative, Quantitative and Combined Approaches, Translated by Alireza Kiamanesh Tehran, Jihad Daneshgahi Pub.(Text in Persian)
Hosseini, S., & Izadi, Z. (2016). The Phenomenology of lived Experiences Of Women Over 35 Years of Age Who Have Never Married In Tehran. Women's Studies Sociological and Psychological, 14(1): 41-72. doi: 10.22051/jwsps.2016.2332. (Text in Persian) [link]
Karimi, K. (2009). A study of changes in marriage indicators in Iran during 1375 to 1385. The fourth conference of the Iranian Demographic Association.Tehran (Text in Persian)
Mitra, P. (2004). Effect of Socio-Economic Characteristics on Age at Marriage and Total Fertility in Nepal. Journal of Health and Population, 22(1):69-84.
Neondorf, K. A. (2016). The Content analysis guidebook, Second edition, London Sage Publication.[link]
Modarresi Yazdi, F., Farahmand, M., Afshani, S. A. (2017). A Study on Single Girls’ Social Isolation and Its Effective Socio-Cultural Factors: A Study on Single Girls over 30 Years in Yazd. Journal of Social Problems of Iran, 8(1):121-143. (Text in Persian) [link]
Ntoimo Lorretta F. C. & Abanihe. Uche, I. (2014). Determinants of Singlehood: A Retrospective Account by Older Single Woman in Lagos, Nigeria. Population Studies, 27(2):386-397. [link]
Parker, K.; Wang, W.; Rohal, M. (2014). Record shere of Amercians Have never married: As ralues, Economice and Gender patterns change. Washington, D.c: Pew Research Center`s a Social: Demographic Trends Pproject.
Qaderzadeh, O., Gholami, F., Gholami, E. (2017). Semantic reconstruction of girls’ lived experience of singleness. Woman in Development & Politics, 15(3):403-426. doi: 10.22059/jwdp.2017.223685.1007116. (Text in Persian) [link]
Riea, S. & Issa, A. (2003). Career planning in Spain: Do Temporary Contracts Delay and Motherhood.
Sakhavat, Jafar. (1998). Sociology of social deviations. Tehran: Payame Noor Pub. (Text in Persian)
Schroeder, R. (2003). The meaning of marriage: an exploratory study of why women choose to marry. Unpublished PhD Dissertation: Trinity Western University.
Segalan, M. (1992). Historical Sociology of the Family. Hamid Elyasi Translation, Tehran, Center Publishing.
Strauss, Anselm; Carbin, Juliet. (2012). Fundamentals of Qualitative Research (techniques and stages of grounded theory). Translated by: Ebrahim Afshar. Tehran: Ney Pub. (Text in Persian)
Yoo, S. H. (2016). Post Ponement and Recup Eration Cohort Marriage: The experience of south South Korea. Demogaphic Research, 35(35): 1045-1078.[link]
Yoshid, A. (2017). Unmarried Woman in Japan: the Drift into Singlehood. Research on Gender in Asia Series. London & Newyork: Routledge. [link]
Zarean, M. (2018). Investigation of the reasons for delayed marriage from the viewpoint of female students in Tehran. Journal of Woman and Family Studies, 6(2):86-110. doi:10.22051/jwfs.2017.14955.1426. (Text in Persian) [link]