شناسایی نگرش مشاوران خانواده نسبت به علل پیدایی روابط فرازناشویی زوجین شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) و کارشناس ارشد روانشناسی مثبت گرا (دانشگاه قرآن و حدیث)، قم، ایران.

2 مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران.

3 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)، قم، ایران.

چکیده

خانواده، به‌عنوان یک نهاد ارزشمند به جهت کارکردهای بسیار مهمی که دارد در تمامی فرهنگ‌ها موردتوجه قرار گرفته است. پس لازم است هرآنچه که به ساختار خانواده آسیب می‌زند را به‌درستی شناخت و در مقام اصلاح آن برآمد.
پدیده روابط فرازناشویی، به‌عنوان یکی از آسیب‌های خانواده، در چند دهه اخیر پیامدهای ناگواری را برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. افسردگی، ازبین‌رفتن اعتماد همسر، طلاق عاطفی و جدایی از جمله پیامدهای این مسئله می‌باشد.
این پژوهش برآن است که با بهره گیری از روش کیو، به تبیین الگوهای ذهنی مشاوران خانواده نسبت به عوامل پیدایی مسئله روابط فرازناشویی زوجین شهر تهران بپردازد. از آن روی که این روش، یکی از روش های کاربردی در کشف الگوهای ذهنی است از این روش بهره گرفته شده است. در این مطالعه، 15 مشاور خانواده مشارکت داشتند که در نهایت، 5 الگوی ذهنی (محیط گرایان، خانواده گرایان، باورگرایان، ارتباط گرایان و روان گرایان) به عنوان الگوی ذهنی در پیدایی این روابط کشف و تبیین گشته است. برای توصیف این 5 ذهنیت، از 34 عامل استخراج شده از پژوهش های علمی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the attitude of family counselors towards the causes of extramarital affairs of couples in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Afshari Kermani 1
  • Hamid Reza Yazdani 2
  • Mohammad Hossein Hashemian 3

1 Master in Strategic Management of Culture, Baqir al-Olum University and Master in Positive Psychology (University of Quran and Hadith), Qom, Iran.

2 Assistant Professor of Human Resource Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Baqir al-Olum University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The family, as a valuable institution, has been considered in all cultures for its very important functions. Therefore, it is necessary to properly recognize everything that damages the structure of the family and take action to correct it.
The phenomenon of extramarital affairs, as one of the harms of the family, in recent decades has had adverse consequences for the individual, family and society. Depression, loss of spouse trust, emotional divorce, and separation are some of the consequences.
This study aims to explain the mental patterns of family counselors in relation to the emergence of the issue of extramarital affairs of couples in Tehran by using the Q method. Since this method is one of the practical methods in discovering mental patterns, this method has been used. In this study, 15 family counselors participated, and finally, 5 mental models (environmentalists, familyists, believers, communists and psychologists) were discovered and explained as a mental model in the emergence of these relationships. To describe these 5 mindsets, 34 factors extracted from scientific research have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental patterns
  • Q method
  • extramarital affair
  • marital infidelity
  • family
ابراهیمی پور، قاسم. (1396). شاخص‌های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
افشاری، محمدحسین. (1398). با افراد مبتلا به اختلال شخصیت ازدواج نکنید. قم: نشر ماندگار.
افشانی، سید علیرضا و همکاران. (1396). نقش شبکه های اجتماعی مجازی در روابط فرا زناشویی (با تاکید بر شبکه های مجازی تلفن همراه). فصنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی. 8 (50): 135-158. [لینک]
امیری، عبدالرضا؛ نوری مرادآبادی، یونس؛ بساطیان، سیدمحمد. (1390). بررسی رابطه استفاده از شبکه های ماهواره ای و گرایش بهره برداران به آسیب های اجتماعی در بین جوانان شهر کرج. فصنامه نظم و امنیت اجتماعی. 4 (4): 117-142. [لینک]
بستان، حسین. (1390). خانواده در اسلام. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بستان، حسین. (1393). جامعه‌شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حبیبی عسگرآباد، مجتبی؛ حاجی حیدری، زهرا.(1394). علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده (یک مطالعه کیفی). فصلنامه خانواده پژوهی. 11 (41): 165-186. [لینک]
خوشگویان فرد، علیرضا. (1386). روش‌شناسی کیو. تهران: نشر مرکز تحقیقات صداوسیما.
داودی نژاد، مسلم. (1391). رازهای تسخیر قلب همسر. قم: مهر دلدار.
رضوانی زاده، اکرم؛ اسلانی کتولی، انیسه. (1395). پیش بینی روابط فرا زناشویی از روی سبک های دلبستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متاهل. نشریه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری. 1 (2): 36-45. [لینک]
زهرا کار، کیانوش؛ جعفری، فروغ. (1394). مشاوره خانواده. تهران: نشر ارسباران.
سالاری فر، محمدرضا. (1392). خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سودانی، منصور؛ شفیع آبادی، عبدالله. (1387). مقایسه اثربخشی زوج درمانی آلیس به صورت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی. دانش پژوهی در روان شناسی. 10 (37): 1-20. [لینک]
سهرابی، فرامرز؛ رسولی، فاطمه. (1387). بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و روابط جنسی فرا زناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران. خانواده پژوهی. 4 (14):133-143. [لینک]
شاه سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه؛ محبی، سیامک. (1387). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهررضا. اصول بهداشت روانی. 11(33): 233-238. [لینک]
شرف الدین، سیدحسین؛ صالحی زاده، عبدالهادی. (1395). زمینه های روابط فرا زناشویی در ایران؛ مطالعه موردی شهر تهران. معرفت فرهنگی اجتماعی. 13 (27):  117-138. [لینک]
شیردل، ملیحه. (1385). عوامل گرایش زنان و مردان متاهل به روابط نامشروع جنسی. نشریه رفاه اجتماعی. 6 (22): 133-148. [لینک]
عبدالملکی، مریم و منصوره اعظم آزاده. (1393). بررسی کیفی روابط فرا زناشویی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 13 (24): 1-20. [لینک]
عجم، علی اکبر. (1395). تاثیر آموزش های مستقیم و غیر مستقیم بر تعارض زناشویی و نگرش به خیانت زناشویی. مطالعات اسلام و روان شناسی. 15 (18): 125-146. [لینک]
عسگرآباد، مجتبی و حاجی حیدری، زهرا. (1394). علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده (یک مطالعه کیفی). فصلنامه خانواده پژوهی. 11 (42): 165-181. [لینک]
عنایت، حلیمه و حاجیان، بهجت. (1394)، عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خیانت همسر موردمطالعه، مردان و زنان متأهل شهر اصفهان، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی. 26 (60): 69-86. [لینک]
غفوریان نوروزی، پریسا؛ ابراهیم آبادی، اصغر؛ عبدخدایی، محمدجواد؛ کیمیایی، سیدعلی. (1397). عوامل تأثیرگذار بر روابط فرا زناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان شناختی. 16 (57): 7-42. [لینک]
فتحی، منصور؛ فکرآزاد، حسین؛ غفاری، غلامرضا؛ بوالهری، جعفر. (1392). شناسایی عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی مردان. فصلنامه رفاه اجتماعی. 5 (4): 401-418. [لینک]
کاوه، سعید. (1383). روان‌شناسی بی‌وفایی و خیانت. تهران: هنرسرای اندیشه.
لاسترمن، دان-دیوید. (1393). آسیب شناسی وفاداری در زندگی زناشویی. مترجم: بنفشه فرزین زاد، سعیده زنوزیان و سارا واجب منفرد. تهران: نشر دانژه.
محسن زاده، فرشاد؛ نظری، علی محمد؛ عارفی، مختار. (1390). مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی کرمانشاه). فصلنامه شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده. 14 (53): 7-42. [لینک]
مکی زاده، فاطمه. (1394). بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. 22 (82): 123-140. [لینک]
یوسفی، ناصر؛ کریمی پور، بنت الهدی؛ امانی، احمد. (1396).  بررسی مدل باورای مذهبی، سبک های حل تعارض وتعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی. فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه چمران اهواز. 7 (14): 47-64. [لینک]
 
References
 Abdul Maleki, M., Azam Azadeh, M. (1393). Qualitative study of extramarital affairs. Strategic studies of sports and youth. 13 (24): 1-20. (Text in Persian)
Afshani, A., Maddahi, j., Karimi Monjermoei, Y,. Mazidi Sharafabadi,. M. (1396). The role of virtual social networks in extramarital affairs (with emphasis on mobile virtual networks). Journal of Social Security Studies. 8 (50): 135-158. (Text in Persian) ]Link[
Afshari, M. (1398). Do not marry with personality disorder. Qom: Mandegar. (Text in Persian)
Ajam, A. (1395). The effect of direct and indirect education on marital conflict and attitudes toward marital infidelity. Islamic Studies and Psychology. 15 (18): 125-146. (Text in Persian)
Amiri, A., Noori Moradabadi, y., Basatian, S.M. (1390). Investigating the relationship between the use of satellite networks and the tendency of exploiters to social harms among the youth of Karaj. Journal of Social Order and Security. 4 (4): 117-142. (Text in Persian) ]Link[
Asgarabad, M., Haji Heidari, Z. (1394). A Qualitative Study for Investigating the Reasons of Sexual Infidelity of Couples who have Asked for Divorce in Family Court  (a qualitative study). Family Research Quarterly. 11 (42): 165-181. (Text in Persian) ]Link[
Atkins, D. C., Yi, J., Baucom, D.H., Christensen, A. (2005). Infidelity in Couples seeking marital therapy. Journal of Family Psychology. 19 (3): 470-3. OI: 10.1037/0893-3200.19.3.470 ]Link[
Atkins, D.C., Baucom, D.H,. Jacobson, N.S. (2001).  Understanding infidelity:Correlates in a national random sample. American Psychological Association. 15 (4):49-735. DOI: 10.1037//0893-3200.15.4.735 ]Link[
Bostan, H.(1390). Family in Islam. Qom: Research Institute and University.
Bostan, H.(1393). Sociology of the family with a look at Islamic sources. Qom: Research Institute and University.
Brand, R. J. C. M., Markey, M.A., Hodges, S.D. (2007). Sex Difference in Selfreported Infidelity and its Correlates. Journal of Sex Roles.57 (1): 101-109. DOI: 10.1007/s11199-007-9221-5 ]Link[
Buunk, B. E., Bakker, A.B. (1995). Extradyadic sex: The role of descriptive and injunctive norms. The Journal of Sex Research. 32(4): 313-318. DOI: 10.1080/00224499509551804 ]Link[
Campbell, A., Marie M.A.(2009). How Selected Personality Factors Affect The Relationships Between Marital Satisfaction. Sexual Satisfaction, And Infidelity, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy,Tech University.
Davoodi Nejad, M. (1391). Secrets of conquering a spouse's heart. Qom: Mehr Deldar . (Text in Persian)
Ebrahimipour, Q. (1396). Indicators of desirable family from the perspective of Islam. Tehran: Center for Presidential Strategic Studies. (Text in Persian)
Enayat, H., Hajian, B. (2015), Factors related to trust in non-infidelity of the studied spouse, married men and women in Isfahan. Quarterly Journal of Applied Sociology. 26 (60): 69-86. (Text in Persian) ]Link[
Fathi, M., Fekr Azad, H., Ghaffari, G., Boalhari, J. (1392). Underlying factors of male marital infidelity. Social Welfare Quarterly. 5 (4): 401-418 . (Text in Persian)
Fisher, T. D. (2007). Sex of experiment and social norm effects on reports of sexual behavior in young men and women. Archives of sexual Behavior. DOI: 10.1007/s10508-006-9094-7 ]Link[
Ghafourian Nouorozi, P., Asghari, E.A., Abdkhodayie, M., Kimiaee, S.A. (1397). Factors Influencing Extramarital Relationship among Married Females: A Qualitative Study. Journal of Applied Psychological Research. 16(57): 7-42. (Text in Persian) . DOI: 10.22059/JAPR.2018.69568 ]Link[
Habibi Asgarabad, M., Haji Heidari, Z. (2015). Causes of marital infidelity from the perspective of couples referring to family court (a qualitative study). Family Research Quarterly. 11 (41): 165-186. (Text in Persian)
Kaveh, S. (1383). Psychology of infidelity and betrayal. Tehran: Honar Sara Andisheh. (Text in Persian)
Kaveh, S. (1387). Spouses and infidelity and infidelity: Investigating the effective factors and recognizing the characteristics and constituents and consequences of infidelity and infidelity between spouses. Tehran: Sokhan. (Text in Persian)
Khoshgovian Fard, A. (1386). Q methodology. Tehran: Publication of the Radio and Television Research Center. (Text in Persian)
Liu, C.(2000) A theory of marital sexual life. Journal of Marriage and the Family. 62(2):363-374. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2000.00363.x ]Link[
Loudova, I., Haviger,J., Janis,K. (2013). Infidelity: as a Threatening Factor to the Existence of the Family. Procedia-social and Behaavioral Sciences. 36(1): 89-100. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.164 ]Link[
Lusterman, D. (1393). The pathology of fidelity in married life. Translators: Banafsheh Farzinzad, Saeedeh Zanozian and Sara Vajb Monfared. Tehran: Danjeh. (Text in Persian)
Mohsenzadeh, F., Nazarim, A.m., Aref, M. (1390). Qualitative study of factors contributing to marital dissatisfaction and applying for divorce (the case of Kermanshah). Quarterly Journal of Women and Family Social Culture Council. 14 (53): 7-42. (Text in Persian) ]Link[
Rezvanizadeh, A., Aslani Katoli, A., (1395). Predicting extramarital relationships based on attachment styles, self-esteem and narcissism among married students. Journal of New Advances in Behavioral Sciences. 1 (2): 36-45. (Text in Persian)
Salari Far, M. (1392). Family in the view of Islam and psychology. Qom: Research Institute and University. (Text in Persian)
Shah Siah, M. (1387). On the relationship between sexual satisfaction and marital commitment among couples in Shahreza City, Central part of Iran. Principles of mental health. 11 (33): 233-238. (Text in Persian). DOI: 10.22038/JFMH.2009.1556 ]Link[
Sharafuddin, H., Salehizadeh, A. (1395). Areas of extramarital affairs in Iran; Case study of Tehran. Socio-cultural knowledge. 13 (27): 117-138. (Text in Persian)
Shirdel, M. (1385). The Tendency Factors of Married Men and Women to Sexual Unlawful Relationship. Journal of Social Welfare. 6 (22): 133-148. (Text in Persian) ]Link[
Sohrabi, F., Rasouli, F. (1387). The Relationship Between The Attachment Style And The Extramarital Sex Relationship Among Married Women In Residential Center For Deviant Women. Family research. 4 (14): 133-143. (Text in Persian) ]Link[
Sudani, M.,Shafiabadi, A. (1387). Comparison of the effectiveness of Alice couple therapy individually and simultaneously in reducing marital conflicts. Scholarship in Psychology. 10 (37): 1-20. (Text in Persian)
Yoosefi, N., Karimpour, B., Amani, A. (1396). Evaluating the model of religious beliefs, conflict resolution styles, and marital commitment with attitudes toward marital infidelity. Quarterly Journal of Applied Consulting, Ahvaz Chamran University. 7 (14): 47-64. (Text in Persian). DOI: 10.22055/JAC.2017.20212.1380 ]Link[
Zahrakar, K., Jafari, F. (1394). family counselling. Tehran: Arasbaran Publishing. (Text in Persian)