تفاهم‌نامه همکاری نشریه مطالعات زن و خانواده با انجمن مشاورۀ ایران

تفاهم‌نامه همکاری نشریه مطالعات زن و خانواده با انجمن مشاورۀ ایران

نشریه مطالعات زن و خانواده طی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در انتشار مقالات حوزۀ زن و خانواده، با انجمن مشاورۀ ایران  مشارکت می کند.