داوران نشریه - 1398

فهرست داوران همکار با نشریه در سال 1398
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
الهه  مرندی استادیار حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مریم احمدی نژاد استادیار حقوق و عضوهیات علمی پژوهشکده زنان  دانشگاه الزهراء
محمد اسحاقی استادیار روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فیروز اصلانی استادیار روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
زهرا ال اسحق خوئینی سایر دانشجوی دکتری بورسیه وزارت علوم جایابی شده در دانشگاه الزهرا(س)
آرمین امیر استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه
امین امیرحسینی دکترا حقوق دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی ره
محسن بدره استادیار دانشگاه الزهرا س، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان
نعیمه بزمی استادیار دانشگاه علم  و فرهنگ تهران 
حسین بستان دانشیار عضو هیأت علمی و مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
زهرا پورسید آقایی دکترا بورس پژوهشکده دانشگاه الزهرا(س) رشته مشاوره
فاطمه پورمسجدیان استادیار حقوق و عضوهیات علمی دانشگاه الزهراء
فرح ترکمان استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
زهره توازیانی استاد استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا س
مهرداد ثابت استادیار استادیار دانشگاه آزاد رودهن
لیلا ثمنی استادیار فقه و حقوق عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
فاطمه جمیلی کهنه شهری استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)
حجت اله جوانی دانشیار فقه و حقوق عضو هیات علمی  دانشگاه الزهرا
فریبا حاجی علی دانشیار علوم قرآنی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
حاتم حسینی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا،علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی
لطیفه حسینی استادیار هیئت علمی گروه حقوق الزهرا س
سیمین حسینیان استاد روان شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
معصومه حسین زاده دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
فریده حمیدی دانشیار روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آناهیتا خدابخشی کولایی دانشیار روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه خاتم(ص)
انسیه خزعلی استاد ادبیات عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا سلام الله علیه
سولماز دبیری دکترا دکترا روان شناسی تربیتی- مدرس آمار در پژوهشکده زنان
غلامرضا دهشیری استادیار روان شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
حجیه بی بی رازقی نصرآباد استادیار عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
سید محمدرضا رضازاده استادیار روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ولی رمضانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
سیده منور یزدی استاد استاد گروه روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه الزهراء- ده ونک - تهران - ایران
جواد سرخوش دانشیار حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مریم سلگی استادیار عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
فرامرز سهرابی استاد روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه علامه
فروغ شجاع نوری استادیار روان شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
الهام شریعتی نجف آبادی استادیار  حقوق و فقه عضو هیأت علمی آموزشی دانشگاه الزهرا(س)
امین صارمی استاد جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
عاطفه عباسی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
ندا عبدالوند استاد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
فتحیه فتاحی زاده دانشیار الهیات و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
اعظم فرح بیجاری استادیار روان شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
رویا فرزین راد استادیار عضو هیات علمی -دانشگاه علوم انتظامی امین
شهین قهرمان ایزدی استادیار الهیات عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مریم قوام استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
طوبی کرمانی دانشیار الهیات و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمود گلزاری دانشیار روان شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهسا لاریجانی استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
حسین محبوبی منش استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی  گروه اجتماعی دانشگاه امین
مرضیه محصص استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
تخصص: الهیات، علوم قرآن حدیث
غلامرضا محمدنسل دانشیار گروه حقوق و جرم شناسی- دانشگاه علوم انتظامی- تهران- ایران
زهرا میرحسینی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
زهرا میرهاشمی استادیار فقه و حقوق عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
معصومه مظاهری استادیار حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه شهید مطهری
مصطفی مظفری استادیار حقوق و عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
سیده فاطمه موسوی دانشیار روان شناسی وگروه پزوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا
محبوبه موسیوند استادیار روان شناسی وعضو هیات علمی پژوهشکده زنان  دانشگاه الزهرا
محمود نجفی استادیار روان شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
افسانه نراقی زاده استادیار روان شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)
فرج الله هدایت‌نیا استادیار فقه و حقوق عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی