پژوهشی اصیل

تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مفهوم تمکین و نشوز موثر در نفقه از دیدگاه فقه امامیه

10.22051/jwfs.2022.39324.2823

نجمه شریف پور؛ محمد بهرامی خوشکار؛ سید ابوالقاسم نقیبی


بررسی همسرآزاری عاطفی بی‌کلام در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه های شهر قم در سال 1398

10.22051/jwfs.2022.33187.2534

زینب السادات موسوی تبار؛ احمدرضا توحیدی


ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش الگوی اقتصادی خانوار‌

10.22051/jwfs.2022.37507.2749

سیده اشرف موسوی لقمان؛ علیرضا معینی؛ عطاء الله رفیعی آتانی؛ میرسامان پیشوایی


بررسی نقش واسطه‌ای خود-تمایزیافتگی در رابطه بین عزت‌نفس و تصویر بدن در زنان

10.22051/jwfs.2022.36592.2713

وفا مصطفی؛ رقیه سادات موسوی؛ مهشید بیگی؛ امید حمیدی


مقایسة خوانش زنانه با تفسیر مردانه پیرامون مسالة قوامیت در آیة34 سورة نساء

10.22051/jwfs.2022.37205.2739

متینه السادات موسوی؛ مهرداد عباسی؛ مهدی مهریزی


اولویت‌سنجی مبارزه با دو آسیب اجتماعی «طلاق» و «تجرد» بر اساس آموزه‌های قرآن و حدیث

10.22051/jwfs.2022.34370.2628

محمدرضا آرام؛ سید مجتبی عزیزی