تغییر وضعیت چاپ نشریه از دوفصلنامه به فصلنامه از شماره پاییز 98

دسترسی به مقالات این فصلنامه آزاد می باشد دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

   «به اطلاع می ­رساند نشریه مطالعات زن و خانواده از سال 1398 چاپ کاغذی ندارد»

 پژوهش در علوم انسانی و به صورت خاص رشته‌ها و موضوعات ویژه و پرکاربرد و مورد مراجعه عصر حاضر از دغدغه‌های اندیشمندان خصوصاً در رشته‌ها و گرایش‌هایی است که آسیب‌های اجتماعی با آن ارتباط و تعلق خاص دارد و بدون شک برنامه‌ریزی صحیح و علمی در این زمینه نیازمند پشتوانۀ پژوهشی استوار با رویکردهای گوناگون بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای است. ‌مسأله تولید علم و نظریه‌پردازی‌های جدید خصوصاً در زمینۀ زن و خانواده که از چالش‌های جدید عصر حاضر به شمار می‌رود، ابعاد گوناگونی را در ساحت‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی‌، سیاسی‌، روان‌شناختی و فرهنگی به خود اختصاص می‌دهد و تأثیر و تأثر مستقیم و غیرمستقیم این امور با نهاد خانواده به صورت خاص و جنس زن به صورت عام ضرورت تعمیق امور پژوهشی و بومی‌سازی آن‌را دوچندان می‌‌کند.

دو فصل‌نامۀ «مطالعات زن و خانواده»، نشریۀ‌ علمی -پژوهشی پژوهشکدۀ زنان دانشگاه الزهراء‌(س) سعی دارد تا مقالات اصیل منتج از یافتۀ مقالات نظریه‌پردازی و دارای ایدۀ نو در حوزۀ زن و خانواده را در اولویت چاپ قرار دهد. ‌نشریۀ حاضر از ره‌آوردهای تحقیقی نو و مقالات پژوهشی علمی و کاربردی استقبال می‌کند که موضوعات مورد نیاز جامعۀ ایران را در زمره اهداف راهبردی خویش قرار داده است. ‌

  درباره مجله

 •    کشور محل چاپ: ایران
 •   ناشر: دانشگاه الزهرا(س)
 •   فرمت: چاپی و الکترونیکی
 •    شاپای چاپی:    2008-9384
 •   شاپای الکترونیکی: 2538-2004
 • قابل دسترسی از: sid،magiran، noormags، DOAJ، Google Scholar، ISC
 • درصد پذیرش مقالات:
 •  وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 •  نوبتهای چاپ: دو فصلنامه 
 • دسترسی­های قبلی: بلی
 •  زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •  حوزه تخصصی : زن و خانواده
 •  هزینه چاپ: دارد
 •  نوع مجله: علمی- پژوهشی
 •   دسترسی آزاد و رایگان به مقالات: بلی
 • نمایه شده: بلی
 • نوع داوری: داوری دوسوکور و حداقل دو داوری
 •   زمان داوری حداکثر: شش ماه تا یکسال
 •    ایمیل مجله: jwfs@alzahra.ac.ir
 •    شماره پرونده انتشار: 2345-2692
 •    شماره پروانه علمی - پژوهشی: 3/26094
 • نشانی دفتر مجله : تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم پژوهشکده زنان   

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2345-2692
شاپا الکترونیکی
2538-2004