دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 27، دی 1401، صفحه 1-103 

پژوهشی اصیل

ارتباط ذهن آگاهی و خودکارآمدی مادران با تعاملات والد-فرزند کودکان دبستانی در دوره قرنطینه خانگی ناشی از کرونا ویروس

صفحه 1-19

10.22051/jwfs.2023.39487.2831

زهره هاشمی؛ آوا عظیمیان مقدم؛ سامره اسدی مجره


اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر ادراک از ساختار قدرت در خانواده بر نگرش به مردسالاری و شفقت خود در زنان قربانی خشونت خانگی: یک مطالعه موردی خط پایه

صفحه 20-37

10.22051/jwfs.2023.39583.2833

فاطمه بدخش؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ آزاده چوب فروش زاده


استرس شغلی و رضایت زناشویی در پرستاران متأهل: نقش میانجی خودتنظیمی در رابطه

صفحه 38-55

10.22051/jwfs.2023.39859.2847

سیده فاطمه موسوی


تجربه زیسته زنان و مردان متأهل ایرانی از تعامل با یکدیگر در رابطه زناشویی: یک مطالعه ی کیفی مبتنی بر رویکرد روان‌درمانی تحلیلی کارکردی(FAP)

صفحه 56-80

10.22051/jwfs.2023.40091.2857

زهرا نجفلوی ترکمانی؛ احمد علیپور؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ مجید صفاری نیا


چالش های فرزندآوری در زنان تحصیلکرده دارای سه فرزند و بیشتر و راهبردهای ترغیبی

صفحه 81-103

10.22051/jwfs.2023.38895.2813

سپیده اکبری؛ مهرانگیز شعاع کاظمی