اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترانسیه خزعلی

دکترای زبان و ادبیات عرب و معارف اسلامی (فعالیت تخصصی در حوزه زنان) استاد دانشگاه الزهرا (س)

staff.alzahra.ac.ir/khazali
ekhazalialzahra.ac.ir
+98 (21) 83329558


فعال حوزه زنان دارای مقالات و کتب متعدد در مورد زن و خانواده، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

مدیر مسئول

دکتر فروغ الصباح شجاع نوری

روان‌شناسی تربیتی استادیار دانشگاه الزهراء(س)

fshojanooriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سوسن سیف

دکترای مطالعه خانواده و کودک استاد دانشگاه الزهراء(س)

jwfsalzahra.ac.ir

دکتر فریبا شایگان

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

shayegan_fayahoo.com

دکتر محمود گلزاری

مشاوره خانواده دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693041/
mahmoud.golzarigmail.com

دکتر الهام امین‌زاده

حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~eaminzadeh
eaminzadehut.ac.ir

h-index: 1  

دکتر رضا خجسته‌مهر

مشاوره خانواده رئیس انجمن روان‌شناسی خانوادۀ ایران و استاد گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~khojasteh.r
khojasteh_rscu.ac.ir
+98 (611) 3333910

h-index: 7  

دکتر محمدتقی ایمان

جامعه شناسی استاد علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1145;
imanshirazu.ac.ir

دکتر محمد‌جواد جاوید

حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~jjavid
jjavidut.ac.ir
+98 (21) ۶۱۱۱۲۳۵۶
0000-0001-9356-7505

h-index: 2  

دکتر جمیله علم الهدی

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375540
g_alamolhodasbu.ac.ir
+98 (21) 22431717
0000-0002-6045-1378

دکتر سیمین حسینیان

مشاوره خانواده استاد دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/hoseinian
hosseinianalzahra.ac.ir
+98 (21) 85692844
0000-0003-1852-3953

h-index: 13  

دکتر غلامرضا دهشیری

روان‌شناسی، مشاور آمار و روش‌شناسی دانشیار روان‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

scholar.google.com/citations?user=lNBdX4YAAAAJ&hl=en
dehshiri.ghralzahra.ac.ir
+98 (21) 85692848
0000-0002-9030-730x

h-index: 10  

دکتر غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/gjamshidi/
gjamshidiut.ac.ir

h-index: 4  

دکتر سیده فاطمه موسوی

روان‌شناسی، تعاملات زناشویی و والد-فرزند دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)

staff.alzahra.ac.ir/sfmoosavi/en/
f.mousavialzahra.ac.ir
+98 (21) 85692084
0000-0002-4790-4010

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Prof. Shorouk Kazem Salman

روان‌شناسی تربیتی استاد دانشگاه بغداد

shurouksyahoo.com
+964 7802134737

Prof. Manijeh Daneshpour,

زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی استاد ممتاز گروه خانواده و زوج درمانی دانشگاه بین‌المللی الیانت، کالیفرنیا

www.alliant.edu/faculty/manijeh-daneshpour
mdaneshpouralliant.edu
0000-0003-4160-2350

h-index: 13  

Prof.Dalal Hassan Abbas,

تمدن و ادبیات اسلامی استاد تمدن و ادبیات اسلامی از لبنان

dalalabbas.com
dalal.abbasgmail.com
+9613692968

Prof. Timothy Baima

مشاوره کودک، ازدواج و خانواده دانشیار مشاوره کودک، ازدواج و خانواده

www.paloaltou.edu/faculty/timothy-baima
tbaimapaloaltou.edu
(650) 417-2014

h-index: 2  

کارشناس نشریه

مرضیه سادات معینی

کارشناسی ارشد الهیات- فلسفه و کلام اسلامی کارشناس فصلنامه مطالعات زن و خانواده

jwfsalzahra.ac.ir
+989190978867