داوران نشریه - 1400

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

پروفایل داور در Publons

1

معصومه

مظاهری

استادیار

دانشگاه شهید مطهری(ره)

Link

2

شهره

روشنی

استادیار

مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س)

Link

3

منصوره

زارعان

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)

Link

4

عباس

عبدالهی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

Link

5

منصوره اعظم

آزاده

دانشیار

 دانشگاه الزهرا

Link

6

سراج الدین

محمودیانی

استادیار

جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

Link

7

مریم

سلگی

استادیار

پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

Link

8

مصطفی

مظفری

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

Link

9

خدیجه

مظفری سیبنی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه الزهرا (س)

Link

10

زهرا

میرحسینی

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

11

سیمین

حسینیان

استاد

 دانشگاه الزهرا (س)

Link

12

سیده اسماء

حسینی

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)

Link

13

عباس

میرشکاری

استادیار

دانشگاه علوم قضایی

Link

14

محمدصادق

نصراللهی

 

دانشگاه امام صادق (ع)

Link

15

باقر

یعقوبی

دانشیار

دانشگاه مازندران

Link

16

طاهره سادات

نعیمی

استادیار

فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر

Link

17

فرج الله

هدایت‌نیا

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

Link

18

حسین

بستان

استادیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Link

19

فاطمه

پورمسجدیان

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

20

سیده منور

یزدی

استاد

استاد روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)

Link

21

زهره

خسروی

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا

Link

22

شقایق

زهرایی

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)

Link

23

لیلا

ثمنی

استادیار

پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا س

Link

24

علی

جنادله

استادیار

مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی

Link

25

مریم

احمدی نژاد

استادیار

 دانشگاه الزهراء

Link

26

زهرا

ال اسحق خوئینی

استادیار

 گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی

Link

27

محسن

بدره

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

28

سیده فاطمه

موسوی

دانشیار

پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا

Link

29

امین

امیرحسینی

سایر

دانشگاه شهید بهشتی 

Link

30

یاسر

امین الرعایا

سایر

مدرس حقوق بین الملل

Link

31

مهسیما

پورشهریاری

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Link

32

فریبا

سیدان

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

33

فتحیه

فتاحی زاده

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Link

34

مهسا

لاریجانی

 استادیار

جامعه شناسی الزهرا

Link

35

حمید

رضاییان

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Link

36

محمود

حکمت نیا

دانشیار

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

Link

37

الهام

شریعتی نجف آبادی

استادیار

دانشگاه الزهرا(س)

Link

38

فاطمه

علایی رحمانی

دانشیار

دانشگاه الزهرا س، علوم قرآن و حدیث

Link

39

احسان

شاه قاسمی

 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

Link

40

محبوبه

موسیوند

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

41

هدی

غفاری

استادیار

حقوق دانشگاه علامه

Link

42

الهه

محسنی

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد

Link

43

پروین

محمدزاده

مربی

دانشگاه آزاد امیدیه

Link

44

فهیمه

فرهمندپور

استادیار

دانشگاه تهران

Link

45

میثم

قمشیان

استادیار

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

Link

46

شهین

قهرمان ایزدی

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

47

سوسن

قهرمانی قاجار

دانشیار

دانشگاه الزهرا(س)

Link

48

عباسعلی

قیومی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی

Link

49

سیدمحمد

کاظمی قهفرخی

 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

Link

50

سحر

کریمی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

Link

51

زهرا

میرهاشمی

استادیار

دانشگاه الزهرا(س)

Link

52

محمدمهدی

لبیبی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

Link