بانک ها و نمایه نامه ها

نمایۀ نشریۀ علمی مطالعات زن و خانواده در پایگاه‌های داخلی و خارجی شامل: 

 

 SID، Google Scholar، DOAJ، NOORMAGZ، CIVILICA، ISC، Magiran، IndexCopernicus، RICeST، ISSN، e-Rasaneh

 

 

        

 

این نشریه همچنین در چهار شبکه اجتماعی Penprofile, Publons, Linkedin, Academia عضویت دارد.