راهنمای ارسال مقاله

نکتۀ قابل توجه

فرم را به دقت تکمیل کنید. توجه داشته باشید که ارائه اطلاعات برخی از مراحل الزامی است و بدون تکمیل اطلاعات فرم، امکان عبور به مرحله بعدی را ندارید.

برای ارسال مقاله جدید ابتدا به نقش نویسنده مراجعه کنید. با استفاده از گزینه "ارسال مقاله جدید" می توانید مقاله خود را برای نشریه ارسال نمایید. برای اطلاعات بیشتر مراحل زیر را مطالعه نمایید.
مراحل

برای ارسال مقاله ابتدا از طریق نقش نویسنده به بخش" ارسال مقاله جدید" مراجعه کنید.

 

برای ارسال مقاله لازم است مراحل زیر را انجام دهید(در ادامه همه مراحل به صورت تصویری آموزش داده می شوند): 

 1. انتخاب نوع مقاله
 2. وارد کردن عنوان
 3. اضافه کردن نویسندگان
 4. وارد کردن چکیده
 5. افزودن کلیدواژگان
 6. انتخاب موضوعات
 7. توضیحات تکمیلی
 8. داوران پیشنهادی
 9. اضافه کردن فایل‌ها
 10. نامه به سردبیر و چک لیست
 11. تکمیل ارسال مقاله

 انتخاب نوع مقاله

 پس از ورود به بخش "ارسال مقاله جدید" صفحه زیر به شما نمایش داده می شود.در این مرحله باید نوع مقاله خود را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات هر مرحله با انتخاب گزینه "بعدی" به مرحله بعد هدایت می شوید.

  وارد کردن عنوان مقاله

در این مرحله عنوان مقاله را به صورت کامل (به دو زبان خواسته شده) وارد کنید.

 

اضافه کردن نویسندگان

 نام و اطلاعات نویسنده ای که در حال ارسال مقاله است در جدول پایین صفحه نمایش داده می شود و نیازی به ورود مجدد اطلاعات این نویسنده نیست. نویسنده ای که مقاله را ارسال می کند، نویسنده عهده دار مقاله است و مشاهده وضعیت مقاله، بازنگری و .. تنها از پروفایل این نویسنده امکان پذیر است. در صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت داشته‌اند، نام، عنوان و نشانی ایمیل آن‌ها را  به دقت وارد کنید. سامانه در راستای اطلاع‌رسانی، به آن‌ها نیز ایمیل ارسال می‌کند.

ضمناً در صورتی که در این بخش نویسنده عهده دار مقاله را تغییر دهید مقاله به پروفایل او منتقل می شود و دسترسی از نویسنده عهده دار قبلی گرفته می شود.

در جدول پایین صفحه جلوی نام نویسنده عهده دار مقاله علامت ستاره قرار دارد. 

برای وارد کردن اطلاعات سایر نویسندگان  فرم زیر را کامل کنید. پس از تکمیل و ذخیره فرم، نام نویسنده جدید به جدول پایین صفحه اضافه می شود.