داوران نشریه _1401

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

پروفایل داور در Publons

شهره

روشنی

استادیار

مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س)

Link

فتحیه

فتاحی زاده

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Link

مهسا

لاریجانی

 استادیار

جامعه شناسی الزهرا

Link

الهام

شریعتی نجف آبادی

استادیار

دانشگاه الزهرا(س)

Link

خدیجه

مظفری سیبنی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه الزهرا (س)

Link

سیمین

حسینیان

استاد

 دانشگاه الزهرا (س)

Link

سیده اسماء

حسینی

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)

Link

طاهره سادات

نعیمی

استادیار

فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر

Link

فاطمه

پورمسجدیان

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

سیده منور

یزدی

استاد

استاد روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)

Link

فریبا

سیدان

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

عباس

عبدالهی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

Link

مه سیما

پورشهریاری

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Link

منصوره

زارعان

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)

Link

سراج الدین

محمودیانی

استادیار

جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

Link

محبوبه

موسیوند

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

زهرا

میرهاشمی

استادیار

دانشگاه الزهرا(س)

Link

سیده فاطمه

موسوی

دانشیار

پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا

Link

فتحیه

فتاحی زاده

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Link

الهه

محسنی

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد

Link

رقیه سادات 

مومن

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link