داوران نشریه - 1399

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

پروفایل داور در Publons

1

عباس

عبدالهی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

Link

2

منصوره اعظم

آزاده

دانشیار

 دانشگاه الزهرا

Link

3

مریم

احمدی نژاد

استادیار

 دانشگاه الزهراء

Link

4

زهرا

ال اسحق خوئینی

استادیار

 گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی

Link

5

محسن

بدره

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

6

سیده فاطمه

موسوی

دانشیار

پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا

Link

7

امین

امیرحسینی

سایر

دانشگاه شهید بهشتی 

Link

8

یاسر

امین الرعایا

سایر

مدرس حقوق بین الملل

Link

9

مهسیما

پورشهریاری

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Link

10

حسین

بستان

استادیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Link

11

فاطمه

پورمسجدیان

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

12

سیمین

حسینیان

استاد

 دانشگاه الزهرا (س)

Link

13

سیده اسماء

حسینی

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)

Link

14

زهره

خسروی

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا

Link

15

شقایق

زهرایی

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)

Link

16

لیلا

ثمنی

استادیار

پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا س

Link

17

علی

جنادله

استادیار

مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی

Link

18

مریم

سلگی

استادیار

پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

Link

18

شهره

روشنی

استادیار

مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س)

Link

19

منصوره

زارعان

استادیار

دانشگاه الزهرا (س)

Link

20

فریبا

سیدان

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

21

فتحیه

فتاحی زاده

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Link

22

مهسا

لاریجانی

 استادیار

جامعه شناسی الزهرا

Link

23

حمید

رضاییان

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Link

24

محمود

حکمت نیا

دانشیار

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

Link

25

الهام

شریعتی نجف آبادی

استادیار

دانشگاه الزهرا(س)

Link

26

فاطمه

علایی رحمانی

دانشیار

دانشگاه الزهرا س، علوم قرآن و حدیث

Link

27

احسان

شاه قاسمی

 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

Link

28

محبوبه

موسیوند

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

29

هدی

غفاری

استادیار

حقوق دانشگاه علامه

Link

30

احمد

غیاثوند

 استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

Link

31

فهیمه

فرهمندپور

استادیار

دانشگاه تهران

Link

32

میثم

قمشیان

استادیار

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

Link

33

شهین

قهرمان ایزدی

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

34

سوسن

قهرمانی قاجار

دانشیار

دانشگاه الزهرا(س)

Link

35

عباسعلی

قیومی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی

Link

36

سیدمحمد

کاظمی قهفرخی

 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

Link

37

سحر

کریمی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

Link

38

زهرا

میرهاشمی

استادیار

دانشگاه الزهرا(س)

Link

39

محمدمهدی

لبیبی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

Link

40

الهه

محسنی

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد

Link

41

پروین

محمدزاده

مربی

دانشگاه آزاد امیدیه

Link

42

سراج الدین

محمودیانی

استادیار

جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

Link

43

معصومه

مظاهری

استادیار

دانشگاه شهید مطهری(ره)

Link

44

مصطفی

مظفری

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

Link

45

خدیجه

مظفری سیبنی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه الزهرا (س)

Link

46

زهرا

میرحسینی

استادیار

دانشگاه الزهرا

Link

47

عباس

میرشکاری

استادیار

دانشگاه علوم قضایی

Link

48

محمدصادق

نصراللهی

 

دانشگاه امام صادق (ع)

Link

49

باقر

یعقوبی

دانشیار

دانشگاه مازندران

Link

50

طاهره سادات

نعیمی

استادیار

فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر

Link

51

فرج الله

هدایت‌نیا

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

Link

52

سیده منور

یزدی

استاد

استاد روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)

Link