پژوهشی اصیل

1. اثربخشی برنامه آموزشی "مرا محکم بگیر" بر صمیمیت، رفتارهای دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

صفحه 9-32

10.22051/jwfs.2021.34205.2593

احمد برجعلی؛ محمد مهرادصدر


2. ‌بررسی عوامل مؤثر بر بروز کودک‌آزاری (فراتحلیلی از مطالعات موجود)

صفحه 33-55

10.22051/jwfs.2021.32370.2486

منصوره اعظم آزاده؛ عهدیه اسدپور


3. طراحی و اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش به ازدواج و نگرش به طلاق فرزندان طلاق

صفحه 56-77

10.22051/jwfs.2021.35267.2655

ذبیح اله عباس پور؛ سیده مریم موسوی؛ عباس امان الهی


4. تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار در مناسبات اجتماعی در شهر یاسوج

صفحه 78-101

10.22051/jwfs.2021.34799.2634

مریم مختاری؛ حمیده دهقانی


5. ظرفیت اصول حاکم بر خانواده در حل تعارضات خانوادگی

صفحه 102-128

10.22051/jwfs.2021.32968.2521

نیره احمدی؛ الهام شریعتی؛ عزت السادات میرخانی


6. پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس اهمال‌کاری و سبک زندگی

صفحه 129-155

10.22051/jwfs.2021.35066.2645

شهلا آمره ئی برچلوئی؛ ابوالقاسم خوش‌کنش؛ هاجر فلاح زاده


7. تجربه زیسته زنان از پیوند عاطفی بین همسران و زایمان طبیعی موفق: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

صفحه 156-179

10.22051/jwfs.2021.36812.2720

فاطمه حامی کارگر؛ الهام شیردل