ظرفیت اصول حاکم بر خانواده در حل تعارضات خانوادگی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهراء

2 مدیر گروه حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

3 دکترای علوم و معارف اسلامی - فقه و اصول حوزه علمیه قم، عضو ارشد اساتید حوزه علمیه و هیئت علمی گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی،

10.22051/jwfs.2021.32968.2521

چکیده

در عصر حاضر یکی از دلایل بروز بحران خانواده، نگاه غیرسیستمی به خانواده و اصول حاکم بر آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ظرفیت اصول حاکم بر خانواده در حل تعارضات خانوادگیست. بدین منظور پس از احصاء اصول حاکم بر خانواده و بررسی جایگاه این اصول در سازمان‌دهی نظام قانون‌گذاری توحیدی، شاخص‌های بیانگر حقوق ناشی از اصول حاکم بر خانواده و آثار نقض این اصول و حقوق ناشی از آن‌ها استخراج شد. سپس با مرور پژوهش‌های پیشین، آسیب‌های خانواده و علل مؤثر در بروز این آسیب‌ها استخراج شد. در نهایت شاخص‌های مستخرج از اصول و علل مؤثر در بروز آسیب‌های خانوادگی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند.
در این مطالعه از روش‌ توصیفی - تحلیلی بهره گرفته شده است. شیوه‌ی گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای بوده است.
نتایجِ تحقیق حاکی از آن است که بخش اعظم علل بروز اختلافات خانوادگی با آثار نقض اصول دارای فضای معنایی مشترک هستند و در حقیقت با حقوق ناشی از اصول در تناقض و تعارض هستند. لذا علل بروز مشکلات خانوادگی با اصولی که این حقوق از آنها منتج شده‌اند نیز در تعارض هستند. از این‌رو نقض اصول حاکم بر خانواده است که سبب بروز بسیاری از معضلات خانوادگی گردیده است. لذا پیشنهاد می‌شود مسئولین امر، از طریق سیاست‌گذاری، تدوین قوانین و فرهنگ‌سازی زمینه‌ی اجرایی شدن این اصول را در خانواده فرآهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The capacity of family governing principles to resolve family conflicts

نویسندگان [English]

  • Nayereh Ahmadi 1
  • elhaam shareati 2
  • Ezzatosadat Mirkhani 3
1 Master of Women Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, AlZahra University
2 Head of Department of Law, Faculty of Economics and Social Sciences, Al-Zahra University
3 Doctor of Islamic Sciences and Education - Jurisprudence and Principles of Qom Seminary, Senior Member of Seminary Professors and Faculty of Women Studies, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In the present era, one of the reasons for the family crisis is the non-systemic view of the family and the principles that govern it. The purpose of this study is to investigate the capacity of the principles governing the family in resolving family conflicts. so, after enumerating the principles governing the family and examining the place of these principles in organizing the monotheistic legislative system, the indicators expressing the rights arising from these principles and the effects of violating these principles and the rights arising from them were extracted. Then, by reviewing previous researches, family injuries and effective causes of these injuries were extracted. Finally, the indicators derived from the principles and effective causes of family injuries were compared and analyzed.
In this study, the qualitative method has been used in a descriptive-analytical manner. The method of collecting information has been in the form of documents and libraries. Research data were also processed using qualitative content analysis technique.
The results of the research indicate that most of the causes of family disputes with the effects of violation of principles have a common semantic space and in fact are in conflict with the rights of principles. Therefore, the causes of family problems are also in conflict with the principles. Hence, the violation of the principles governing the family has caused many family problems. Therefore, it is suggested that authorities provide the ground for the implementation of these principles in the family through policy-making, codification of laws and culture-building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monotheistic legislative system
  • principles governing the family
  • legal relations between couples
  • resolving family conflicts