تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار در مناسبات اجتماعی در شهر یاسوج

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

10.22051/jwfs.2021.34799.2634

چکیده

در میان زنان که تقریبا نیمی از سرمایۀ انسانی هر کشور هستند؛ گروهی از آنان تحت عنوان" زنان سرپرست خانوار"می‌باشند که اخیرا آمارشان نیز رو به افزایش بوده است. به این دلیل که در مقایسه با سایر زنان مسئولیت بیشتری برعهده دارند و به مراتب آسیب‌پذیرترند؛ نیاز به شناخت بیشتری دارند. در این راستا پژوهش حاضر با روش پدیدارشناسی و بر اساس الگوی روشی ماکس ونمنن به دنبال واکاوی تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار در مناسبات اجتماعی آنان می‌‌باشد. به این منظور 11 زن سرپرست، با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبۀ عمیق قرار گرفتند. نتایج پژوهش در چهار بُعد روابط، فضا، زمان و بدن زیستۀ آنان گزارش شده است. در بُعد روابط زیسته،" تلاش برای فاصله‌گیری" و "بازاندیشی رابطه‌ها" دو محوری اصلی است که روابط این زنان را پوشش می‌دهد. بعبارتی، این زنان به دلایلی مانند بی‌اعتمادی از اطرافیان فاصله می‌گیرند و در یک فضای جدید ارتباطی، روابط متفاوتی را تجربه می‌کنند. "اهمیت بدن در کسب شرافت زن" و"بدن محملی برای رفع حاجات" دو سویۀ متضادی هستند که این زنان در برخورد متعارض با بدن خود برگزیده‌اند. ناامنی فضای زیسته در کنار دیگر شرایط زندگی این زنان، زمان را برایشان بیشتر از دیگر انسان‌ها، مبهم، مشروط و نامتعین کرده است. بنابراین تجربۀ زیستۀ زنان سرپرست خانوار در ایران باهمراه داشتن یک تناقض ساختاری و ذاتی در درون خود، "مناسبات متعارض و روابط ناپایداری"را برایشان رقم زده است. به طوری که بی‌‌اعتمادی، بی‌ثباتی و مسموم بودن فضا و رابطه‌ها، نگرانی مشترک همۀ زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived experience of women heads of households in social relations in Yasouj

نویسندگان [English]

  • Maryam Mokhtari 1
  • Hamideh Dehghani 2
1 Department of social sciences in Yasouj university
2 Department of social sciences in Yasouj university
چکیده [English]

Among women, who make up almost half of every country's human capital; a group of them are called "women heads of households". Because they have more responsibility and are far more vulnerable; They need more knowledge. In this regard, the present study seeks to analyze the lived experience of this women in their social relations with the phenomenological method based on the Max Wenmann method. So 11 women were selected by purposive sampling method and in-depth interviews. The results of the research are reported in four dimensions of relationships including: space, relationships, time and lived body. In dimension of lived relationships, "trying to distance oneself" and "rethinking relationships" are the two main axes that cover these women's relationships. In other word, the women who are their reasons such as lack of trust and communication in a new space, different relations experience. "The importance of the body in gaining a woman's dignity" and "the body of a burden to meet needs" are two opposing aspects that these women have chosen in their conflicting treatment of their bodies. The insecurity of the living space, along with other living conditions of these women, has made time more vague, conditional and indefinite for them than other human beings. Thus, the life experience of this women in Iran, along with a structural and inherent contradiction within themselves, has given them "conflicting relationships and unstable relationships." So that mistrust, instability and poisoning of space and relationships is a common concern of all women heads of households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women heads of households
  • social relations
  • Yasouj