اثربخشی برنامه آموزشی "مرا محکم بگیر" بر صمیمیت، رفتارهای دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22051/jwfs.2021.34205.2593

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزشی "مرا محکم بگیر" بر صمیمیت، رفتارهای دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبائی است. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل است. جامعة آماری شامل تمام دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبائی است که 40 نفر (20 زوج) از آن‌ها به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به ‌صورت تصادفی در 2 گروه جای‌گذاری شده‌اند (10 زوج در گروه آزمایش و 10 زوج در گروه کنترل). آزمون صمیمیت باگاروزی (MINQ)، رفتارهای دلبستگی (BARE) و سازگاری زناشویی اسپاینتر (DAS) بر روی شرکت کنندگان اجرا شد. گروه‌ آزمایش در 8 جلسه 2 ساعته با استفاده از برنامة "مرا محکم بگیر" مورد مداخله قرار گرفتند و برای گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. در پایان مداخله و 6 ماه بعد مجدداً آزمون‌های صمیمیت، رفتارهای دلبستگی و سازگاری زناشویی اجرا گردید و نتایج با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی "مرا محکم بگیر" بر صمیمیت، رفتارهای دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبائی تأثیر معناداری داشته است (05/0p<). نتایج آزمون پیگیری نشان می‌دهد که اثر برنامه مرا محکم بگیر بر رفتارهای دلبستگی همسر، رضایت زناشویی و صمیمیت در مدت 6 ماه باقی‌مانده است. بر اساس یافته‌های پژوهش می توان نتیجه گرفت که برنامه "مرا محکم بگیر" برای بهبود روابط زوجین به طور کلی و برای افزایش صمیمیت، رفتارهای دلبستگی (پاسخگری، در دسترس بودن و مشارکت) و رضایت زناشویی (سازگاری بین زوجین) برای دانشجویان و جمعیت عمومی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of "Hold Me Tight" Educational Program on Intimacy, Attachment behaviors and Marital satisfaction in married students of Allameh Tabataba’i University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehradsadr 1
  • Ahmad Borjali 2
1 Ph.D. student of psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba&amp;amp;#039;i University
2 Professor at Clinical Psychology Department, Faculty of Educational Science and Psychology, Allameh Tabatabaei University,Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of the "Hold Me Tight" educational program on intimacy, attachment behaviors, and marital satisfaction in married students of Allameh Tabataba’i University. The research is a quasi-experimental study with a pretest-posttest-follow-up design with a control group. The statistical population includes all married students of Allameh Tabataba’i University, of which 40 (20 couples) were selected by available sampling and randomly assigned to two groups (10 couples in each the experimental and control group). The tools which are used included the Marital Intimacy Needs Questionnaire (MINQ), the Brief Accessibility, Responsiveness and Engagement scale (BARE), and the Dyadic Adjustment Scale (DAS). The experimental group was intervened in 8 sessions of 2 hours using the " Hold Me Tight " program and no intervention was performed for the control group. At the end of the intervention and 6 months later, the tests of intimacy, attachment behaviors, and marital adjustment were performed again and the results were analyzed using analysis of covariance. The results showed that "Hold me tight" has a significant effect on intimacy, attachment behaviors, and marital satisfaction in participants (p <0.05). The follow-up test shows that the effect of the HMT program remains within 6 months in attachment behaviors of partner, marital satisfaction, and intimacy. In conclusion, the HMT program can be used to improve couples' relationships in general and to increase intimacy, attachment behaviors (responsiveness, accessibility, and engagement), and marital satisfaction (dyadic adjustment) for married students and the general population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hold me tight
  • Intimacy
  • attachment behaviors
  • marital satisfaction
  • Emotionally Focused Couple Therapy