دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 23، دی 1400 

پژوهشی اصیل

پیش بینی کننده های احساس تنهایی در نوجوانان: نقش جنسیت، رفتارهای فرزندپروری والدین ، کیفیت دوستی و کمرویی

صفحه 1-20

10.22051/jwfs.2021.35319.2656

سیده فاطمه موسوی؛ غلامرضا دهشیری


تببین جامعه شناختی دگردیسی نهاد خانواده در پرتو روابط فرازناشویی با رویکرد GT

صفحه 21-42

10.22051/jwfs.2021.35169.2649

حسین ابوالحسن تنهایی؛ زهرا آقاجانی بیگی


سیاست پسااستعماری و زنان مسلمان در سینمای هالیوود؛ تحلیل روایت فیلم «در سرزمین خون و عسل»

صفحه 43-62

10.22051/jwfs.2021.34202.2591

مجید سلیمانی ساسانی


رابطه ازدواج موفق با خود متمایز سازی : نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان

صفحه 63-78

10.22051/jwfs.2021.34813.2635

هما صالحی؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی


.مرور نظام مند پژوهش های انجام شده درباره تأثیر حیا بر استحکام خانواده

صفحه 79-105

10.22051/jwfs.2021.37274.2743

محیا حکاکان؛ نفیسه فیاض بخش؛ عصمت سوادی؛ محمد رضا شاهرودی