تجربه زیسته زنان از پیوند عاطفی بین همسران و زایمان طبیعی موفق: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی. دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه کاشان. کاشان. ایران

2 گروه علوم اجتماعی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه سیستان بلوچستان

10.22051/jwfs.2021.36812.2720

چکیده

زایمان، یکی از رویدادهای مهم زندگی زنان و پلی برای ورود آنان به مرحله مادری و پذیرش نقش جدید در خانواده است. با توجه به لزوم ترویج زایمان طبیعی در کشور، در این مطالعه تجربه زیسته زنان از پیوند عاطفی بین همسران و زایمان طبیعی موفق با استفاده از روش شناسی پدیدارشناسی و با مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفت. دوازده نفر از مشارکت-کنندگان از بین زنان نخست زای تهرانی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش مطابق با تحقیقات کیفی و پدیدارشناسانه حجم نمونه بر اساس معیار اشباع نظری تا دستیابی به هدف تحقیق و عدم ظهور اطلاعات جدید تعیین گردید. اطلاعات جمع آوری شده با روش کولایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مضمون اصلی این تحقیق نقش عاطفی همسر در زایمان طبیعی است که از سه مضمون فرعی نگرش عاطفی مثبت همسر درباره زایمان طبیعی، مشارکت عاطفی همسر در زمان زایمان و حمایت عاطفی همسر بعد از زایمان استخراج گردید. به نظر میرسد پیوند عاطفی بین همسری در این دوران میتواند تجربه خوشایندتری را از زایمان در زنان ایجاد کرده و میل زنان را برای زایمان طبیعی افزایش دهد. در واقع زایمان فرآیندی است که از زمان انتخاب نوع زایمان آغاز شده و تا بهبودی کامل زنان بعد از زایمان ادامه دارد و تعامل عاطفی همسر نقش مهمی در طی شدن این مرحله و تجربه زیسته زنان دارد. لازم است علاوه بر آگاهی زنان، مردان نیز در مورد ماهیت زایمان آگاهی لازم را کسب کرده و در فرآیند زایمان، مشارکت داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's lived experience of emotional bonding with their husbands and successful vaginal delivery: a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • fateme hami kargar 1
  • elham shirdel 2
1 Department of Social Sciences. Faculty of Law and Humanities, Kashan University. Kashan.
2 Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Childbirth is one of the most important events in women's lives and a bridge for them to enter the maternal stage and accept a new role in the family. Due to the need to promote natural childbirth in the country, in this study, women's lived experience of the emotional link between wife and husband and successful natural delivery studied using the phenomenological methodology and in-depth interviews. Twelve participants were selected from among Tehran's first-born women by purposeful sampling. In this study, according to qualitative and phenomenological research, the sample size was determined based on the theoretical saturation criterion to achieve the research goal and lake of new information's appearance. The collected data analyzed by the Colaizzi method. This study's central theme is the spouse's emotional role in vaginal delivery, which is extracted from three sub-themes of the spouse's positive emotional attitude about natural childbirth, spouse's emotional participation during birth, and spouse's emotional protection after delivery. It seems that the emotional connection between husband and wife in this during can create a more pleasant experience of birth in women and increase women's desire for a natural birth. Indeed, Childbirth is a process that begins with the choice of the type of delivery, and it continues until the full recovery of women after childbirth. The emotional interaction of spouses plays an essential role in the passage of this stage and women's lived experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childbirth Stages
  • Emotional Transplantation
  • Phenomenology
  • Pleasant Experience
  • Women