پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس اهمال‌کاری و سبک زندگی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه بالینی و سلامت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

10.22051/jwfs.2021.35066.2645

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زوجین براساس اهمال‌کاری و سبک زندگی در سال 1399-1398 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی زوجین ساکن شهر تهران در سال 1399 است. در پژوهشی با روش توصیفی از نوع همبستگی، نمونه‌ای به حجم 240 نفر (120 زوج) از میان تمامی زوجین ساکن منطقه چهار شهر تهران به روش نمونه‌گیری در دسترسِ هدف‌مند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در مطالعه، پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، پرسشنامه اهمال‌کاری تاکمن (1991) و نیمرخ سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر، سچریت و پندر (1995) را تکمیل نمودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیری حاکی از آن است که بین سبک زندگی با اهمال‌کاری به صورت نزولی، رابطه منفی وجود دارد. بین دلزدگی زناشویی با اهمال‌کاری و سبک زندگی به ترتیب به صورت صعودی و نزولی (مثبت و منفی) از لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که اهمال‌کاری و سبک زندگی، به صورت معناداری دلزدگی زناشویی زوجین را پیش‌بینی می‌کنند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان از اهمیت سبک زندگی سالم در تعدیل رابطه مثبت بین دلزدگی زناشویی و اهمال‌کاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Couple's Marital Burnout Based on Procrastination and Lifestyle

نویسندگان [English]

  • shahla Amerehei borcheloei 1
  • Abolghasem Khoshkonesh 2
  • hajar falahzade 1
1 Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Health & Clinical Psychology, Faculty of Science and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of predicting the Couple's Marital Burnout based on Procrastination and Lifestyle in 2019-2020. The statistical population of the present study includes all couples living in Tehran in 2020. In a descriptive correlational study, 240 samples (120 couples) were selected by using the available sampling method and completed the Pinez's Marital Burnout Questionnaire (1996), the Tuckman's Procrastination Questionnaire (1991) and the Profile of Health Promotion Lifestyle (Walker, Sechrist & Pender, 1995). The results of Multivariate Regression Analysis indicated that there is a negative relationship between Lifestyle and Procrastination in couples. There is a significant positive and negative relationship between Marital Burnout with Procrastination and Lifestyle respectively in couples. Therefore, according to the results, it can be concluded that Procrastination and Lifestyle significantly predict the Couple's Marital Burnout. The findings of this study show the importance of Healthy Lifestyle in moderating the positive relationship between Marital Burnout and Procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Burnout
  • Procrastination
  • Lifestyle