‌بررسی عوامل مؤثر بر بروز کودک‌آزاری (فراتحلیلی از مطالعات موجود)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشگاه الزهرا

10.22051/jwfs.2021.32370.2486

چکیده

اهمیت قشر کودکان به عنوان آینده‌سازان یک جامعه از یکسو و تأثیرگذاری تجربۀ خوشایند یا ناخوشایند دوران کودکی بر زندگی آتی کودکان، توجه بسیاری از محققان را به بحث آسیب‌های اجتماعی حوزۀ کودکی من جمله کودک‌آزاری معطوف کرده است. چنین توجهی به پدیدۀ یا به عبارت صحیح‌تر مسئلۀ اجتماعی کودک‌آزاری باعث شده است که در سال‌های اخیر تحقیقات کثیری دربارۀ عوامل مؤثر بر کودک‌آزاری انجام شود. تحقیق حاضر در پی بررسی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کودک‌آزاری در پژوهش‌های انجام شده در ایران با بهره‌گیری از روش فراتحلیل است. جامعۀ آماری تحقیق، تمامی تحقیقات معتبر علمی در قالب مقاله و پایان‌نامه است که در سال‌های 1380 تا 1399 با موضوع کودک‌آزاری منتشر شده است. در نهایت از میان اسناد مورد بررسی، 18 سند انتخاب با استفاده از نرم‌افزار CMA مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که متغیر وجود تعارض و اختلاف در روابط خانوادگی (602/0) بیشترین تأثیر و متغیر شغل مادر (222/0) کمترین تأثیر را بر وقوع کودک‌آزاری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the incidence of child abuse (Meta-analysis of existing studies)

نویسندگان [English]

  • mansoer azam azade 1
  • Ahdie asadpour 2
1 university of alzahra
2 university of alzahra
چکیده [English]

The importance of children as the future makers of a society, on the one hand, and the impact of pleasant or unpleasant childhood experiences on children's future lives, has drawn the attention of many researchers to the social harms of childhood, including child abuse. Such attention to the phenomenon or, more accurately, the social problem of child abuse has led to much research in recent years on the factors affecting child abuse. The present study seeks to investigate the most important factors affecting child abuse in research conducted in Iran using the meta-analysis method. The statistical population of the research is all valid scientific researches in the form of articles and dissertations that have been published in the years 2001 to 1399 on the subject of child abuse. Finally, among the examined documents, 18 selection documents were analyzed using CMA software. The results of the study showed that the variables of conflict and difference in family relationships (0.602) had the most impact and the variable of mother's job (0.222) had the least impact on the occurrence of child abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Child abuse"
  • "Meta-analysis"
  • "Victim characteristics"
  • "Family characteristics"
  • "Family conflicts"