پژوهشی اصیل

الگوی پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم‌های فوتبال در ایران

صفحه 9-39

10.22051/jwfs.2020.25216.2063

جواد مصطفایی؛ معصومه کلاته سیفری


بررسی کیفی دگرجنس جویی، چالش ها و فرایندهای هویتی، از خانواده تا جامعه

صفحه 41-80

10.22051/jwfs.2017.13329.1320

زینب آقایی؛ داریوش بوستانی


اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهای مذاهب اسلامی با رویکردی به نظام حقوقی ایران

صفحه 81-111

10.22051/jwfs.2019.17388.1614

امین امیرحسینی؛ احسان علی اکبری بابوکانی


تقاطع جنسیت و خانواده : فهم مردانه از ادزواج و جدایی

صفحه 113-156

10.22051/jwfs.2020.23930.1975

سمیه عرب خراسانی؛ وحید قاسمی؛ علی ربانی خوراسگانی


بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب آوری و بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار

صفحه 157-187

10.22051/jwfs.2020.20099.1743

پروین صدقی؛ اباذر چراغی


ارتباط سرمایه های روان‌شناختی و فرهنگی با خشونت خانگی در زنان متأهل (مورد مطالعه: فرهنگیان بهبهان)

صفحه 189-213

10.22051/jwfs.2020.19716.1707

ناهید مفردنژاد؛ مرتضی منادی


رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت در زنان شهر ایلام

صفحه 215-254

10.22051/jwfs.2020.19173.1673

منصوره زارعان؛ یارمحمد قاسمی؛ شهناز صفربگی؛ ام البنین چابکی