دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 19، زمستان 1399