دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1397 
3. بررسی حق دریافت اجرت‎المثل فعالیتهای زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالی ویژه‎ی طلاق

صفحه 11-12

مصطفی رضایی استخروییه؛ افلاطون اسفندیاری مهنی؛ یوسف سبحانی؛ فاطمه جلالی فر


5. فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طلاق در ایران

صفحه 8-9

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ سهیل صادقی؛ وحید جان محمدی لرگانی؛ طاهره لطفی


10. شفقت خود و دینداری به عنوان پیش بین های حفظ رابطه زوجین

صفحه 257-277

سکینه جمعه نیا؛ محمود جاجرمی؛ علیرضا قربانی