دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1393 (4) 
ارزیابی و نقد مدخل جنسیت از دائره‌المعارف قرآن لیدن

صفحه 7-38

10.22051/jwfs.2015.1520

فتحیه فتاحی زاده؛ حسین افسردیر


بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

صفحه 39-64

10.22051/jwfs.2015.1521

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافش


تأثیر آموزش سبک‌های فرزندپروری (مهارت‌های والدینی) بر تغییر نگرش مادران باردار نوبت اول به مقوله فرزندپروری

صفحه 65-94

10.22051/jwfs.2015.1522

نرگش بشر دوست؛ طیبه زندی پور؛ حمید رضائیان


واکاوی مشروعیت ازدواج عرفی از دیدگاه اهل سنت، عواقب و چالش‌های آن

صفحه 95-118

10.22051/jwfs.2015.1523

طاهر علی محمدی؛ عبدالجبار زرگوش نسب


دیدگاه تعدادی از زنان در مورد سن مناسب مادر در زمان تولد اولین فرزند در تهران

صفحه 146-119

10.22051/jwfs.2015.1524

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ فاطمه ترابی


رابطه نقش تجددگرایی و محرومیت نسبی بر میزان استفاده از لوازم آرایش دختران از دیدگاه دانشجویان

صفحه 147-171

10.22051/jwfs.2015.1525

سیدعلی هاشمیان فر؛ صدیفه افروز؛ عزیزالله آقا بابایی