دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 (4) 
5. دیدگاه تعدادی از زنان در مورد سن مناسب مادر در زمان تولد اولین فرزند در تهران

صفحه 146-119

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ فاطمه ترابی