بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون‌گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته‌شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به‌نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته‌شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب‌تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری‌هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته‌شده به ارمغان آورده و با چه چالش‌هایی روبرو است.
در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته‌شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش‌ها و ابهامات، دارای نوآوری‌هایی نیز می‌باشد. توجه بیش‌تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه‌های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب‌النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری‌های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می‌نماید.

عنوان مقاله [English]

The Study of the Essence Innovations and the Challenges of Family Protection Law Approved in 2013

نویسندگان [English]

  • Saeed Mohseni
  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan

چکیده [English]

Considering the special importance of family institution, the latest intention of legislator in the field of common regulations on this/the said institution is manifested in the family protection law Approved in
2013. This law is a collecting of the previous regulations about family. Approving this law; has caused this expectation that family's interests are satisfied in the best manner. For this reason, we must see that what innovations dose this new law about family protection contains
in this scope in order to achieve such goals and with what challenges does it face.In answer to the above-mentioned question, this paper seeks to discover weak and strong aspects of this law by using descriptive andanalytical approach and investigating the essence regulations contained in this law. According to our results, the mentioned law has some innovations in spite of its challenges and ambiguities in the field of common regulations on family. The major innovations of the new
law can be referred as: paying more attention to bodily health of couples and children, the expansion of the necessity of registering the issues relating to the legislation of marriage and dissolution, the
reduction of special executive guarantee protection for unusual marriage portion, intensifying the penal protection of alimony individuals, and also special remarking to financial problems and visiting rights in judicial decisions related to divorce and so on, and granting a role to institutions of family Council in litigation about divorce. Of course, the manner of writing the 22 and 42 articles of law and also misspecification of some conditions related to arbitrators made ambiguities which this problem requires correction of law. Moreover, it would be desirable to make obligatory the legislation of
divorce of the temporary marriage in situations which it is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • divorce
  • Essence Regulations
  • Council Institutions
  • Protection Law of Family