ارزیابی و نقد مدخل جنسیت از دائره‌المعارف قرآن لیدن

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

مدخل «جنسیت» نوشته یکی از مستشرقان به نام مارگوت بدران است که در دائره‌المعارف قرآن لیدن به چاپ رسیده است. این نوشتار به نقد و ارزیابی مدخل یادشده پرداخته است با این انگیزه که بررسی آثار مستشرقان درباره آموزه‌های دینی به ویژه مباحث قرآنی، فضای فکری اندیشمندان غیر مسلمان را تا حدودی پیش دید مسلمانان قرار دهد. نقد و ارزیابی آثار یادشده نیز زمینه آشنایی افکار عمومی با اسلام ناب را فراهم می‌کند.
در تحلیل و ارزیابی مدخل جنسیت، عمده ایرادها به مبانی فکری نویسنده مرتبط هست. او تفاوت‌های رفتاری زن و مرد را ناشی از فرهنگ جوامع اسلامی و دین اسلام می‌داند و به همین خاطر، جایگاهی برای تفاوت‌های زیستی در پی‌ریزی احکام قائل نیست. دیگر ایراد بنیادی نویسنده این است که او معتقد به نواندیشی در احکام مربوط به زن و مرد است و مواردی چون قوامیت را محدود به رفع نیازهای مادی زن و آن هم تنها در دوران بارداری می‌داند. ضمن نقد مباحث یادشده، نااستواری دیدگاه نویسنده مشخص شد، و نشان داده شد، که بسیاری از تفاوت‌های رفتاری زن و مرد را باید در نظام تکوین جست و جو کرد و احکام متفاوت زن و مرد نیز بر همین اساس پی‌ریزی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Translation and Criticism of the Article Gender of the Leiden Encyclopedia of Quran Fatheeh

نویسندگان [English]

  • Fatheeh Fattahizadeh
  • Hossein Afsardyr

چکیده [English]

The article of gender by Margot Badran, an Orientalist, has been
published in the Leiden Encyclopedia of Quran. This paper criticizes
and evaluates the mentioned article, so that studying the works of
Orientalists on religious teachings especially quranic discussions,
expose Muslims to the mindset of non-Muslim thinkers. Criticism and
evaluation of the mentioned works also pave the way for public to
know the pure Islam. In the analysis and evaluation of the Gender
article, most of the problems are related to the intellectual basis of the
writer. She cited that the differences between men and women are
derived from Muslim culture and Islam; therefore she considers no
place for biological differences in the foundation of the rules. Another
fundamental problem is that in the rules related to men and women,
the author believes in the principles of innovation and limits cases
such as ghavamyt just to the material needs of women and only during
pregnancy. This review shows the instability of the author's viewpoint,
and makes clear that most of the behavioral differences between men
and women are due to their biological differences, and different rules
for men and women have been structured accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leiden Encyclopedia of Quran
  • Margot Badran
  • Gender
  • sex
  • woman
  • man 1