رابطه نقش تجددگرایی و محرومیت نسبی بر میزان استفاده از لوازم آرایش دختران از دیدگاه دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله مطالعه تجددگرایی و محرومیت نسبی بر گرایش دختران در استفاده از لوازم آرایش. است. امروزه در میان طیف وسیعی از دختران جوان استفاده مفرط از وسایل آرایشی مشاهده می‌شود. و این نیاز توانسته این صنعت را پایدارتر کند منابع نظری موجود و تحقیقات پیشین مدعی تأثیرپذیری وسایل مدرن به عنوان الگوی اجتماعی که جوانان را تحت تأثیر قرار داده. می‌باشد. این پژوهش با روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام‌شده، و تحلیل آن از طریق نرم‌افزار معادلات ساختاری صورت گرفته. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی شهر تهران بوده. تعداد جامعه آماری برابر (800) نفر و از این تعداد، 400 نفر بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیر محرومیت نسبی با میزان استفاده از لوازم آرایشی و میزان تجددگرایی با میزان استفاده از لوازم آرایشی دارای رابطه معنادار وجود دارد.. نتایج معادلات ساختاری نشان می‌دهد که شاخص ریشه میانگین برابر 58%، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی برابر 31/2، مقدار نسبی واریانس و کواریانس برابر 90% و شاخص برازش تطبیقی برابر %82 نشان می‌دهد. هم‌چنین شاخص برازش مقتصد نیز در این مطالعه برابر 67% می‌باشد که نشان می‌دهد مقدار قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Modernismand Relative Deprivation and the amount of Cosmetics Use from the Perspective of Female university Students

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hashemian Far
  • Sedigheh Afrooz
  • Azizolah Aghababayee

چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the effect of modernism and relative deprivation on girls` tendency in using cosmetics. Today, among young girls we have seen excessive use of
cosmetics and this has led to a more sustainable industry in this field. Existing theoretical literature and previous research claim the influence of modern equipment as a social pattern that has affected young people. The method of this study was survey and data was collected through questionnaires. The statistical population consisted of female students of Tehran Islamic Azad University, Medical
Branch. The population was 800 subjects from which 400 were selected randomly to study. Results indicated that there is a significant relationship between relative deprivation and the use of cosmetics (r=0.375) and between modernism and the use of cosmetics (r=0.53). There is a significant relationship between modernism and the girl’s tendency to use cosmetics. Structural equation modeling resultsindicated that RMSEA index is 0.058 proportion of Chi-square to the degree of freedom (CMIN/DF) is 2.31, CFI is 0.90 and PCFI index is 0.82. Also the PNFI index in this study is 0.67 that indicates the value as acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernism
  • relative deprivation
  • cosmetics
  • tendency of female students