بررسی نقش کیفیت ارتباط زناشویی در پیش‌بینیبهزیستی ذهنی و شادکامی دانشجویان

صفحه 7-24

10.22051/jwfs.2014.1513

مژگان پاتو؛ فرشته حقیقت؛ حمیدرضا حسن آبادی


تعیین عوامل پیش‌بینی‌کننده صمیمیت زناشویی زنان شهر اصفهان

صفحه 25-52

10.22051/jwfs.2014.1514

سمیه جابری


بررسی تطبیقی نگرش زنان متعلق به نسل‌های مختلف در زمینه سن ازدواج و ترکیب خانواده

صفحه 53-72

10.22051/jwfs.2014.1515

علی قاسمی اردهایی؛ رضا نوبخت؛ حمیده ثوابی


تأثیر آموزش کیفیت زندگی بر مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان دختر

صفحه 73-92

10.22051/jwfs.2014.1516

محسن گل پرور؛ وحیده بهاری


بررسی حدود اختیارات کشورهای اروپایی در ممنوع‌کردن حجاب با تکیه بر دکترین صلاحدید دولت‌ها

صفحه 93-116

10.22051/jwfs.2014.1517

یاسر امین رعیا؛ سید فضل الله موسوی


بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیتدر پرستاران زن

صفحه 117-130

10.22051/jwfs.2014.1518

سیمین حسینیان؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ مهرآور مومنی جاوید


مقایسۀ سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم

صفحه 131-149

10.22051/jwfs.2014.1519

زهرا معینی الدینی؛ فرامرز سهرابی؛ علی دلاور؛ سعید کریم نژادنیارق