تأثیر آموزش سبک‌های فرزندپروری (مهارت‌های والدینی) بر تغییر نگرش مادران باردار نوبت اول به مقوله فرزندپروری

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش سبک‌های فرزندپروری (مهارت‌های والدینی) بر تغییر نگرش مادران باردار نوبت اول به مقوله فرزندپروری انجام گرفت. پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل مادران باردار نوبت اولی است که در سال 1392 تحت نظر بیمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان میرزاکوچک‌خان قرار داشتند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکمیل پرسشنامه فرزندپروری بامریند توسط 160 نفر از مادران باردار نوبت اول،60 نفر از مادرانی که در قلمرو سبک‌های سهل‌انگارانه یا مستبدانه قرارگرفته بودند انتخاب‌شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (30 نفر گروه آزمایش، 30 نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. آزمودنی‌ها در گروه آزمایش، با استفاده از بسته آموزشی محقق ساخته به مدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای و یک‌بار در هفته تحت تأثیر آموزش سبک‌های فرزندپروری (مهارت‌های والدینی) قرار گرفتند. در انتهای جلسات آموزشی هر دو گروه مجدداً پرسشنامه فرزندپروری بامریند را تکمیل کردند. سپس داده‌ها با استفاده تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چندگانه (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که: آموزش شیوه‌های فرزندپروری منجر به کاهش (P

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Parenting styles Training an attitudes toward parenting in first-time pregnant mothers

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Zandi pour
  • Hamid Rezaeian

چکیده [English]

This study evaluated the effect of parenting style (parental skills) on the changing attitude of first time pregnant women toward parenting. The study sample consisted of first time pregnant women at the Mirza Kochak Khan Tehran Hospital of obstetrics and gynecology in fall
and winter of 2014. This is an applied research which was done by pretest - posttest experimental methods and control group. 60 out of 160 first time pregnant women who were in the realm of lax or
authoritarian styles were chosen using purposive sampling and Baumrind parenting questionnaire. Then were randomly divided to experimental and control groups; 30 person in each group. Subjects
in the experimental group were under the influence of parenting styles (parenting skills) using an educating package for 10 sessions of 120 minutes once a week. At the end of the educating sessions, both groups completed Baumrind parenting questionnaire. The statistical analysis was performed using the SPSS software. After testing the homogeneity of variance, analysis of research hypotheses was done by using analysis of covariance (ANCOVA) and multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results of pre-test and post-test were as follows: Educating the parenting style results in a decrease (P<0.01) level of permissive parenting style and authoritarian parenting style.
The effect of educating parenting style on choosing accurate type of reasonable authoritative parenting style (P<0.01) is statistically significant. The MANCOVA statistical methods showed that educating parenting styles has a significant multivariate effect on the three
parenting styles (the dependent variable). so, educating parenting styles results in changing the attitude of first time pregnant women on the parenting style issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting style
  • changing attitudes
  • training parenting style
  • first time pregnant women