بررسی نقش کیفیت ارتباط زناشویی در پیش‌بینیبهزیستی ذهنی و شادکامی دانشجویان

نویسندگان

چکیده

کیفیت ارتباط زوجین در چند دهۀ اخیر به عنوان یک شاخص مهم در بهزیستی و سلامت شناخته شده ومورد توجه پژوهشگران در حیطۀ خانواده قرار گرفته است.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت ارتباط در پیش‌بینی بهزیستی ذهنیوشادکامی در میان دانشجویان متأهل بود. بدین منظور نمونۀ 191 نفریاز خوابگاه‌های متأهلین دانشگاه‌های تهران که به شیوۀ تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند؛ به پرسش‌نامه‌های کیفیت ارتباط زوجین، شادکامی آکسفورد و بهزیستی ذهنی(شامل دو خرده مقیاس رضایت اززندگی و سلامت روان‌شناختی) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی و رگرسیون صورت گرفت.نتایج نشان داد بین کیفیت ارتباط زوجین، شادکامی و بهزیستی ذهنی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و کیفیت ارتباط زوجین می‌تواند 7/20درصد از واریانس مربوط به سلامت روان‌شناختی،1/23درصد از واریانس رضایت از زندگی، 3/27 درصد واریانس بهزیستی ذهنی و 7/27 درصد واریانس شادکامی را تبیین کند. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت کیفیت ارتباط زوجین می‌تواند پیش‌بینی‌کنندۀ بهزیستی ذهنی آنها باشد. بنابراین توجه به کیفیت ارتباط زوجین و تقویت و بهبود این روابط به عنوان روش مناسبی برای ارتقای سلامت روان‌شناختی، شادکامی و رضایت‌مندی از زندگی زناشویی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Marital Relationship Quality in Predicting Subjective Well-being and Happiness of University Students

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Patoo
  • Fereshteh Haghighat
  • Hamid Reza Hassanabadi
چکیده [English]

Couple relationship quality, in recent decades, has become a field of interest by researchers. It has been identified as an important indicator of well-being and health. The aim of the present study was to
investigate the role of marital relationship quality in prediction of subjective well-being and happiness among married university students. For this purpose, a sample consisting of 191 subjects were
selected by multistage random sampling from married students residing in dormitories of Tehran State Universities. They answered to questionnaires of Couple Relationship Quality, Well-being (It includes
two subscales, life satisfaction and psychological health) and Oxford Happiness. The data was analyzed using statistical correlation and regression methods. Findings showed that there is a significant positive relationship with couple relationship quality, happiness and subjective well-being; the quality of couple relationship can be explained as follows; 20/7% of the variance in psychological health, 23/1% of the variance in couple life satisfaction, 27/3% of the variance in subjective well-being, and 27/7% of happiness variance. It can be concluded that the quality of couple relationship can be  predictor of their subjective well-being. So, improvement of the couple relationship quality as a suitable way to promote psychological health, happiness and marital life satisfaction is suggested.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital relationship quality
  • subjective well-being
  • happine