بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیتدر پرستاران زن

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی پیش‌آیندهای وسواس مرگ از طریق جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن بیمارستان های شهر تهران انجام شد.مطالعۀحاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ پرستاران زن بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران (لاله، دی، آپادانا، آسیا، آزادی، تهرانپارس، خاتم‌الانبیاء، فجر) در سال 1391 بودند. به این منظور، 110 پرستار زناز طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌های وسواس مرگ عبدالخالق، جهت‌گیری مذهبی آلپورت و خرده مقیاس عصبیت پرسش‌نامه سنخ‌های شخصیتی نئو مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌هاازطریقنرم‌افزار SPSSنسخۀ16وبااستفادهازآزمون-هایضریبهمبستگیپیرسونوتحلیلرگرسیونچندمتغیریتحلیلشدند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری مشخص نمود که 30 درصد واریانس وسواس مرگ توسط متغیرهای پیش‌بین (جهتگیری مذهبی بیرونی و سنخ شخصیتی عصبیت) تبیین می‌شود. همچنین رابطۀ بین وسواس مرگ با جهت‌گیری مذهبی بیرونی(p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Death Obsession According to Religious Orientation and Neurotic Personality Type in Female Nurses of Tehran

نویسندگان [English]

  • Simin Hosainiyan
  • Zahra naderi Nobandegani
  • Mehravar Momeni javid
چکیده [English]

This study aimed to investigate the prediction of death obsession
through religious orientation and neurotic personality type of female
nurses of Tehran hospitals.The method used in the study was
correlation and multiple regression analysis. The population of the
study included all female nurses of private hospitals in Tehran (Laleh,
Dey, Apadana, Asia, Azadi, Tehran, KhatamolanbIya, and Fajr) in
2012. Data was analyzed using SPSS version 16 and was examined
using Pearson correlation coefficient and multiple regression
analysis. The results of multiple regression analysis revealed that 30%
of the variance death obsession is explained by death predictor
variables (extrinsic religious orientation and neurotic personality
type). The relationship between extrinsic religious orientation with
obsession death (p<0/01), intrinsic religious orientation (p <0/01),
and neurotic individual type (p<0/01) is significant. It can be
concluded that extrinsic religious orientation and personality type can
lead to the formation of neurotic and obsessively ruminative thoughts
about death and its various aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • death obsession
  • religious orientation
  • neurotic type
  • nurses