مقایسۀ سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم

نویسندگان

چکیده

به نظر می‌آید در بسیاری از مجرمان داشتن هویت شکست و مشکلات سلامت روان از علل بسیار مهم در بروز جرم و جنایت می‌باشد. سلامت روان زنان زندانی به عنوان یکی از گروه‌های در معرض خطر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نتایج این پژوهش در صدد آن است که اختلالات روانی و سبک هویتی هویتی قابل توجه در هر گروه از مجرمان زن را پیش بینی کند و به این ترتیب اقدامات مسئولین مربوطه را در جهت کاهش احتمال وقوع مجدد جرم و بازگشت برخی مجرمان به زندان تسهیل کند. روش پژوهش: به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای – تصادفی، تعداد 200 نفر زن زندانی از جرائم مالی، اعمال منافی عفت ، قتل و مشارکت در قتل، سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن (هر کدام40 نفر) انتخاب و آزمون 90SCL-و سبک‌های هویتی برزونسکی به صورت گروهی روی آن‌ها اجرا شد. یافته‌ها: سبک هویت گروه مرتکب قتل و مشارکت در قتل، هنجاری و سبک هویت مجرمین منافی عفت، اطلاعاتی بود، در حالی که سبک هویت سه گروه دیگر سردرگم بود. لازم به ذکر است، که بین زنان زندانی از نظر میزان شیوع اختلالات مرتبط با ملاک‌های وسواس، افسردگی، فوبیا و افکار پارانوئیدی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: اکثر زنان زندانی حداقل به یک نوع اختلال روانی مبتلا هستند و اکثرا دارای سبک هویت سردرگم و هنجاری هستند، بنابراین، نیاز به تدوین برنامه‌های آموزشی به منظور پیشگیری، تشخیص و درمان احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Identity Style and the Prevalence of Mental Disorders in Women Prisoners according to the Type of Crime

نویسندگان [English]

  • Zahra Moinoddini
  • Faramarz Sohrabi
  • Ali Delavar
  • Sayid Karimnejad Nayaregh
چکیده [English]

In many criminals it seems that failure of identity and mental health
problems are among the most important causes in the occurrence of
crimes. Mental health of women prisoners as an at-risk group is very
important. This research aims to study the prediction role of crimes in
the mental disorder & identity style of women prisoners in order to
facilitate the relevant actions which the authorities will take to reduce
the likelihood of re-offense and offenders returning to the prison. 200
women prisoners of financial crimes, debauchery, murder and murder
participation, robbery and drug addiction and trafficking (each n =
40) were selected by sampling quotas – randomized. Participants
were administered SCL-90 and Brzvnsky identity style tests. The style
identity of murder and murder participation group was normative;
identity style of immoral criminals was Informational, while the style
identity of the other groups was confusion. It should be noted that,
there is no significant difference between the criteria of women
prisoners for OCD-related disorders, depression, phobias and
paranoia. The majority of women prisoners are affected with at least
one mental disorder and their identity style is confused. Therefore, the
need to develop training programs for prevention, diagnosis and
treatment is felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity style
  • mental disorders
  • crime
  • women prisoners