تعیین عوامل پیش‌بینی‌کننده صمیمیت زناشویی زنان شهر اصفهان

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل پیش‌بینی‌کننده صمیمیت زناشویی در زنان شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه، زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1391 بودند که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 200 زن متأهل انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های صمیمیت زناشویی، پنج عاملی شخصیت فرم کوتاه، مقیاسدلبستگیبزرگسالکولینزورید، مهارت‌هایارتباطی، الگوهایارتباطی، سبک‌های اداره تعارض بین فردی، آسیب-شناسیتعاملیزوجینباخانوادههمسر و فرماطلاعاتجمعیتشناختی در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج با استفاده از ضریبهمبستگی،رگرسیونچندگانه و نرم‌افزار SPSS-19 تجزیه و تحلیل شدند.نتایج همبستگی نشان داد ویژگی‌های شخصیت، سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های ارتباطی، الگوهای ارتباطی، سبک‌های حل تعارض و آسیب‌شناسی ارتباط با خانواده همسر و سن زنان با صمیمیت زناشویی همبستگی معنادار داشتند. هم‌چنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که عوامل مذکور جزء عوامل پیش‌بینی‌کننده صمیمیت زناشویی بودند. در نهایت معادله پیش‌بینی صمیمیت زناشویی براساس ضرایب به دست آمد.می‌توان نتیجه گرفت ویژگی‌های شخصیت، سبک دلبستگی، مهارت‌های ارتباطی، الگوهای ارتباطی، سبک‌های حل تعارض، آسیب‌شناسی ارتباط با خانواده همسر و سن زنان جزء عوامل پیش‌بینی‌کننده صمیمیت زناشویی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Predictive Factors of Marital Intimacy of Isfahani women

نویسنده [English]

  • Somayeh Jaberi
چکیده [English]

The goal of this study was determining predicting factors of marital intimacy of Isfahani women. Method was correlation. The statistical population of the study included 200 Isfahani married women selected by cluster random sampling. Then women responded to questionnaires of marital intimacy, NEO-FFI, Revised Adult Attachment Scale, the Communication Skills Test-Revised, interpersonal conflict management style, the Communication Patterns Questionnaire (CPQ), pathology of couples’ interaction with family spouse, and a researcher-made demographic questionnaire. The data was analyzed using Pearson correlation coefficient, multiple regression correlation coefficient and SPSS-19. The results showed that personality traits, attachment styles, communication skills, communication patterns, conflict management styles, pathology of couples’ interaction with family spouse and women’s age have significant correlation with marital intimacy. Also, the results of stepwise regression showed that mentioned factors are components of predicting factors of marital intimacy. Finally, predicting marital intimacy equation was obtained based on unstandardized coefficients. The personality traits, attachment styles, communication skills, communication patterns, conflict management styles, pathology of couples’ interaction with family spouse and women’s age are components of predicting factors of marital intimacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Determination of Predictive Factors
  • of Marital Intimacy of Isfahani women