بررسی تطبیقی نگرش زنان متعلق به نسل‌های مختلف در زمینه سن ازدواج و ترکیب خانواده

نویسندگان

پیام نورardahaee@ut.ac.ir

چکیده

خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد جامعه، امری فرهنگی است که شکل‌گیری آن ازطریق کنش‌های اجتماعی گذشته و حال اعضای خانواده صورت می‌گیرد. تجربیات و شرایط اجتماعی- محیطی دوران کودکی می‌تواند قسمتی از نیّات و اولویت‌های سن ازدواج، تعداد فرزند، زمان‌بندی بین تولد فرزندان و سایر مؤلفه‌های ترکیب خانواده به‌ویژه برای زنان را تحت تأثیر قرار دهد. با این هدف، در این مقاله سعی شده است نگرش مادرانی با نسل‌های متفاوت، در زمینه مؤلفه‌های مهم در ترکیب خانواده مورد بررسی قرار گیرد. با به‌کارگیری روش پیمایش، داده‌های لازم از 710 زن همسردار 15 الی 50 ساله ساکن در شهرهای تبریز و اهر که دوران کودکی خود را در چهار مقطع تاریخی؛ تا سال 1350، 1350 الی 1357، 1358 الی 1365 و 1366 الی 1373 گذرانده‌اند، به‌دست آمده است. تفاوت در ویژگی‌های تحصیلی و شغلی در بین نسل‌های مختلفچهارگانه نشان از تفاوت فضای اجتماعی دوران کودکی آنهاست. این امر موجب شده است پاسخگویان متعلق به نسل-های مختلف، برداشت‌های متفاوتی از زمان شکل‌گیری خانواده، ارزش فرزند، تعداد فرزند و ترجیح جنسی فرزند داشته باشند. در زمینه شاخص‌های ارزش فرزند، نگرش نسل‌های قبل از سال 1350 با بعد از 1365 و نسل‌های انقلاب با جنگ نزدیک‌تر است. درصد موافقت با سقط جنین به‌عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از بارداری و نیز تک فرزندی در نسل‌های جدید بیشتر از نسل گذشته ‌است. برعکس، درصد موافقت با ترجیح جنسی فرزند و نیز فرزند دلخواه سه و بیشتر در نزد نسل‌های جدید کمتر از قدیمی‌هاست. در برخی از رفتارهای جمعیتی دیگر، یک هم‌گرایی در بین چهار نسل مورد مطالعه ملاحظه می‌شود. این نگرش‌های جمعیتی زنان در ارتباط با ترکیب خانواده، می‌تواند در شکل‌دهی رفتار جمعیتی فرزند(ان) وی مؤثر باشد که این موضوع در تحولات خانواده ایرانی یک امر و مسئله مهمی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Attitude of Women Belonging to Various Cohort in the Age of Marriage and Family Combination

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemi
  • Reza Nobakht
  • Hamideh Savabi
چکیده [English]

Family as the most basic institution of society is a cultural issue that is formed by social past and present actions of family members. Environmental and social conditions in childhood can affect some of the intentions and priorities such as age of marriage, number of
children, the timing of birth and other factors that affect composition of the family, particularly for women. This paper has tried to survey
women with a different attitude in respect to the major factors of
household structures. The survey data was obtained from 710 married
women, aged between 15 to 50, living in the cities of Tabriz and Ahar. Their childhood was divided in four historical periods; up to 1350, 1350 to 1357, 1358 to 1365 and 1366 to 1373. Differences in
educational and occupational characteristics of the cohort implied the
different social atmospheres of their childhood. This has led to the fact that respondents of different cohorts have different perceptions
regarding family formation, the value of children, number of children
and child sexual preference. Regarding the value of children, the
attitude of the generations before 1350 is similar to those after 136  and the generations during war are similar to those during the revolution. The younger generation, considered abortion more as a means of contraception, and preferred an only child more as compared with the previous generation. Conversely, the percentage preferring child's sex and three or more children was less in the younger generation as compared to the older generation. In some of the other social behaviors, a convergence was seen among the four generations studied. The social attitudes of women in respect to family composition can shape their children’s behavior towards population which in turn can cause major problem in the development of Iranian families
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cohort
  • marital attitudes
  • attitudes to family composition
  • child value
  • married women aged 15 to 50 years