بررسی نقش واسطه‌ای خود-تمایزیافتگی در رابطه بین عزت‌نفس و تصویر بدن در زنان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

10.22051/jwfs.2022.36592.2713

چکیده

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خود-تمایزیافتگی در ارتباط بین عزت‌نفس و تصویر بدن انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متاهل ساکن شهر تهران در سال 1399 می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 211 نفر از آنها انتخاب شده و به ابزارهای مقیاس تصویر بدن، مقیاس عزت‌نفس و پرسشنامه تمایزیافتگی خود پاسخ دادند. پس از اجرای پرسشنامه‌ها، اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله شاخص-های آمار توصیفی و همچنین روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین تصویر بدن، خود-تمایزیافتگی و عزت‌نفس ارتباط معناداری وجود دارد (05/0P<) و خود-تمایزیافتگی در ارتباط بین عزت-نفس و تصویر بدن نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند. نتیجه‌گیری: می-توان نتیجه گرفت که خود-تمایزیافتگی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای می‌تواند ارتباط بین عزت‌نفس با تصویر بدن را تعدیل کند. بنابراین، تاکید بر آموزش خود-تمایزیافتگی به جهت کاهش اثرات تصویر بدنی منفی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of Self-Differentiation in the relationship between Self-Esteem and Body Image in women

نویسندگان [English]

  • Vafa Mostafa 1
  • Roghayeh Mousavi 2
  • Mahshid Beigi 3
  • Omid Hamidi 4

1 Shahid Beheshti University

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahed University

3 M.Sc. in Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University

4 counseling Group, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran university, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract:
Purpose: the purpose of this study was to investigate the mediating role of Self-Differentiation between the Self-Esteem and Body image. Methods: this is a descriptive correlational study. The statistical population of the present study includes all Married Women living in Tehran in 2020. That 211 of them were selected by available sampling method and they completed the Body Image Scale, Self-Esteem Scale and Self-Differentiation Questionnaire. the data were analyzed by Pearson Correlation and Path Analysis. Results: the results showed that there is a significant relationship between Body Image, Self-Differentiation and Self-Esteem (p<0.05), and Self-Differentiation in the relationship between Self-Esteem and Body Image, play a mediating role. Conclusion: it can be concluded that Self-Differentiation as a mediator can modify the relationship between Self-Esteem and Body Image. Therefore, the emphasis on Self-Differentiation training can be considered in order to reduce the effects of negative Body Image. The results are discussed. v

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Image
  • Self-differentiation
  • self-esteem
  • Women