مقایسة خوانش زنانه با تفسیر مردانه پیرامون مسالة قوامیت در آیة34 سورة نساء

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران. ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد تهران

10.22051/jwfs.2022.37205.2739

چکیده

از آنجاکه بخش اعظمی از تفاسیر موجود بطور سنتی توسط مردان مسلمان نوشته شده‌اند چگونگی توصیف روابط جنسیتی و حقوق زنان سهم قابل‌توجهی درآن دارد. اما با ظهور فمینیسم اسلامی برخی زنان مسلمان منسوب به این جریان به منظور اندیشة برابری زن و مرد از نگاه اسلام مبتنی بر مبانی دینی در حال بحث برای ارزیابی‌های جدید از این تفاسیر سنتی هستند و از استدلا‌ل‌های خود با شواهدی از قرآن حمایت می-کنند. در این میان، برخی از پیش‌گامان این اندیشه کار خود را با این ادعا که مردان مسلمان‌ قرآن را از چشم‌اندازی مردسالارانه خوانش کرده‌اند و بدین‌وسیله نابرابری جنسیتی و پدرسالاری را وارد تفسیر قرآن کرده‌اند به بازخوانی متن قرآن به‌مثابه اساسی‌ترین منبع اسلامی تمرکز کرده‌اند. این در حالیست که نگارندگان مدعی‌اند در میان اندیشمندان و مفسران شیعی چنین حاکمیت دیدگاه مردسالارانه‌ای عمومیت ندارد و اگرچه جنسیت می‌تواند در خوانش از متن موثر باشد اما التزام به مبانی اصیل قرآنی و محوریت پارادایم توحیدی مانع از ارائة برداشت‌های جانبدارانه خواهد بود. بررسی قوّامیت مردان بر زنان که از چالش‌برانگیزترین آیات قرآن پیرامون حقوق زنان است، از دو منظر جنسیتی زنانه(ودود، بارلاس و هبری) و مردانه(علامه‌طباطبایی، جوادی‌آملی ، مطهری) با وجود اختلاف در آبشخورهای فکری، اعتقادی و فضای بروز و ظهور، نتایج مشابهی بدست‌می‌دهد که حاکی از برداشت‌های غیرجانبدارانه از سوی مفسران شیعی دارد. اینکه قوامیت برای مردان فضیلتی محدود و مشروط است به منظور ایفای مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی در حمایت از حقوق زنان است و معانی برتری و سیطره بر زنان سوءبرداشت‌هایی بیش نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of female reading with male interpretation on the issue of guardianship in verse 34 in chapter An-Nisa

نویسندگان [English]

  • matinehsadat moosavi 1
  • Mehrdad Abbasi 2
  • mahdi mehrizi 3

2 Faculty member of Islamic Azad University, Science and Research Branch Branch, Tehran, Iran.

3 factully member of azad university

چکیده [English]

Since much of the existing commentary has traditionally been written by Muslim men, how gender relations and women's rights are described plays significant role. But with the rise of Islamic feminism, some Muslim women in this movement are debating new evaluations of these traditional interpretations in order to conceive of equality between men and women from an Islamic perspective based on religious principles. They support the Quran. Meanwhile, some pioneers of this idea have focused their work on re-reading the text of the Qur'an as the most basic Islamic source, claiming that Muslim men have read the Qur'an from patriarchal perspective, thereby incorporating gender inequality and patriarchy into the interpretation of the Qur'an. the authors claim that such a rule doesn̓t have a patriarchal view among Shiite thinkers and commentators, and although gender can be effective in reading the text, adherence to the original Qur'anic principles and the centrality of the monotheistic paradigm will prevent biased interpretations. The study of the strength of men over women, which is one of the most challenging verses of the Qur'an on women's rights, from two perspectives of women (Wadud, Barlas and Hebri) and men (Tabatabai, Javadi Amoli, Motahhari) despite differences in intellectual, doctrinal and emergence, It gives similar results, indicating biased interpretations by Shiite commentators. That masculinity is a limited and conditional virtue for men is in order to fulfill family and social responsibilities in support of women's rights, and the meanings of superiority and domination over women are nothing more than misconception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • commentary
  • Guardianship
  • Female Reading
  • Traditional Commentary