بررسی همسرآزاری عاطفی بی‌کلام در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه های شهر قم در سال 1398

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه ادیان

2 عضو هیات علمی و دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

10.22051/jwfs.2022.33187.2534

چکیده

خشونت‌های خانگی از موضوعات مهم در حوزه خانواده محسوب می‌شود. «همسرآزاری عاطفی بی‌کلام»، یکی از انواع خشونت‌های روانی، عاطفی است. متاسفانه این نوع خشونت کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ درصورتیکه اثرات مخرب آن بسیار زیاد است؛ لذا بررسی این نوع خشونت حائز اهمیت است. گاهی مرد با انجام افعال یا نمایش حالت‌های آزاردهنده یا ترک روابط عاطفی خود با همسرش موجب این نوع خشونت روانی می‌شود. اثرات این نوع خشونت موجب ایجاد ناامنی شده و شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می‌کند. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه و تعیین میزان همسرآزاری عاطفی بی‌کلام در بین زنان متاهل مراجعه کننده به دادگاه های شهر قم در سال 1398 است که برمبنای روش توصیفی-تحلیلی وبا استفاده از پرسشنامه، و روش پیمایشی برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات انجام شده و یافته‌های تحقیق حاکی از بیشترین میزان خشونت به ترتیب مربوط به خشونت جسمی در 116 زن (5/47 %)، خشونت اقتصادی 53 زن (7/21 %)، خشونت روانی 38 زن (6/15 %) و خشونت جنسی 25 (2/10 %) بود. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود قبل از ازدواج مهارت‌هایی به زوجین آموزش داده شود و لازم است کودکان با شیوه-های احترام متقابل آشنا شده تا در بزرگسالی دچار ناهنجاری‌های رفتاری نشوند. همچنین غربالگری خشونت لازم بوده و طراحی و اجرای مداخلات لازم، مانند آموزش مهارت‌های زندگی، ترویج مشاوره در بین زوجین و ارجاع آن‌ها جهت کاهش این معضل در خانواده‌ها ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of unspoken emotional spousal abuse among women who referred to the courts of Qom in 1398

نویسندگان [English]

  • zeinab sadat mousavi tabar 1
  • ahmadreza tohidi 2

1 Ph.D. student of women studies at the University of the Religions

2 Faculty member and associate professor of law, Faculty of Law, Qom University

چکیده [English]

Domestic violence is an important issue in the family. "Unspoken emotional spousal abuse" is one of the types of emotional psychological violence. Unfortunately, this type of violence has received less attention; If its destructive effects are great; Therefore, it is important to investigate this type of violence. Sometimes a man causes this type of psychological violence by performing acts or showing annoying states or leaving his emotional relationship with his wife. The effects of this type of violence cause insecurity and damage a woman's dignity, reputation and self-confidence. The purpose of this study is to study and determine the rate of unspoken emotional spousal abuse among married women who referred to the courts of Qom in 1398, based on a descriptive-analytical method using a questionnaire, and a survey method to collect data and information. Research shows that the highest levels of violence were related to physical violence in 116 women (47.5%), economic violence in 53 women (21.7%), psychological violence in 38 women (15.6%) and sexual violence in 25 (25). Was 10.2%). According to the obtained results, it is suggested that skills be taught to couples before marriage and it is necessary for children to become familiar with the methods of mutual respect so that they do not suffer from behavioral disorders in adulthood. Violence screening is also necessary and the design and implementation of necessary interventions, such as life skills training, promotion of counseling among couples and their referral to reduce this problem in families is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • unspoken emotional spousal abuse
  • Women
  • divorce
  • Marital Relationships