رابطه ازدواج موفق با خود متمایز سازی : نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ی مشاوره،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه الزهراء، ده ونک ، تهران ، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه الزهراء- ده ونک - تهران - ایران

10.22051/jwfs.2021.34813.2635

چکیده

ازدواج مرحله‌ای بحرانی در زندگی است که هویت‌ یافتگی را تسهیل می‌کند. مولفه های گوناگونی نظیر خود متمایز سازی و یا تنظیم شناختی هیجان در ازدواج تاثیر گذارند .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ازدواج موفق و خود متمایز سازی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان انجام شد. این پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری پژوهش زنان و مردان متاهل شهر تهران که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس تعداد 635 نفر در بازه ی زمانی تابستان (1398) تا تابستان (1399) انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه هایی شامل شاخص رضایت زناشویی هودسن(1992) ، پرسشنامه خودمتمایزسازی اسکورون و اشمیت (2003)و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی ، کرایج و اسپینهاون (2001) استفاده شد. داده‌های حاصل از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون‌های آماری و رویکرد معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که متغیر مستقل خود متمایز سازی با تنظیم شناختی هیجان و ازدواج موفق رابطه دارد(001/0P>) و تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خود متمایز سازی با ازدواج موفق نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند. از آنجا که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، یکی از مؤثرترین عوامل فردی در ازدواج موفق و ثبات خانواده به شمار می‌آید، بنابراین نقش آموزش این راهبردها و همچنین خود متمایز سازی بسیار مهم بوده و ضرورت توجه بیشتر مشاوران و دست اندرکاران را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between successful marriage and self-differentiation: The mediating role of cognitive emotion regulation

نویسندگان [English]

  • Homa Salehi 1
  • Simin Hoseinian 2
  • Seyedeh Monavar Yazdi 3

1 PhD Student in Counseling , Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran,Iran

2 Professor of Counseling, The Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Dehe Vanak, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Professor, Psychology Dept., The Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Dehe Vanak, Tehran, Iran

چکیده [English]

Marriage is a critical stage in life that facilitates identification. Various components such as self-differentiation or cognitive emotion regulation affect marriage. This study aimed to investigate the relationship between successful marriage and self-differentiation by considering the mediating role of cognitive emotion regulation. This study was a descriptive correlational study of structural equations. The statistical population of the study was married men and women in Tehran that 635 people were selected using cluster and available sampling methods the cluster sampling method in the period of summer (2019) to summer (2020). To collect the data of this study, Hudson Successful Marriage Index Questionnaire(1992), Garnefski, Critch and Spinhaven Cognitive Emotion Regulation Questionnaire(2001), Skowron and Friedlander Self-Differentiation Questionnaire(2003) were used. The data obtained from the questionnaires were analyzed in two descriptive and inferential sections using statistical tests and the structural equation approach by SPSS and AMOS software. The results showed that the independent variables of self-differentiation is related to the cognitive regulation of emotion and successful marriage (P> 0.001) , and emotion regulation plays a mediating role in the relationship between self-differentiation with a successful marriage. Since cognitive emotion regulation skills are one of the most effective individual factors in a successful marriage and family stability, Therefore, the role of training these strategies as well as self-differentiation is very important and requires more attention from counselors and stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful marriage"
  • Cognitive emotion regulation"
  • "
  • Self-differentiation"
References
Akbari Zardkhaneh, S., Abbasi, S., Moghadas, K, Ramezani, V., & Mamghanieh, M. (2016). Effectiveness of life skills training for employed adults who work in organizational settings. Journal of Applied Psychological Research, 7(2), 179-200. doi: 10.22059/japr.2016.63543. (Text in Persian) [link]
Arianfar, N., & Rasouli, R. (2019). Design the online shopping model for women Structural Equation Modeling of the Predicting Marital Satisfaction on The Health of The Main Family and The Mediatory Variable of Lovemaking Styles. Journal of Woman and Family Studies, Alzahra University,7(1),139-157. doi: 10.22051/jwfs.2017.15203. 1443. (Text in Persian) [link]
Bekker, M. H. J., Croon, M. A., van Balkom, E. G. A., & Vermee, J. B. G. (2008). Predicting individual differences in autonomy-connectedness: the role of body awareness, alexithymia, and assertiveness. Journal of Clinical Psychology, 64(6), 747–765. https://doi.org/10.1002/jclp.20486 [link]
Biadsy-Ashkar, A., & Peleg, O. (2013). The relationship between differentiation of self and satisfaction with life amongst Israeli women: A cross cultural perspective. Health, 5(9), 1467–1477. https://doi.org/10.4236/health.2013.59200 [link]
Bloch, L., Haase, C. M., & Levenson, R. W. (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion, 14(1), 130–144. https://doi.org/10.1037/a0034272 [link]
Bohlander, R. W. (1999). Differentiation of self, need fulfillment, and psychological well-being in married men. Psychological Reports, 84(3), 1274. https://doi.org/10.2466/pr0.84.3.1274-1280 [link]
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8), 1311–1327. https://doi.org/10.1016/s0191-8869(00)00113-6. [link]
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: A questionnaire measuring cognitive coping strategies. Leiderdorp,The Netherlands: DATEC. [link]
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. London: Bloomsbury Publishing. [link]
Gottman, J. M. (2014). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Psychology Press. [l‌in‌k]
Haefner, J. (2014). An Application of Bowen Family Systems Theory. Issues in Mental Health Nursing, 35(11), 835–841. https://doi.org/10.3109/01612840.2014.921257 [link]
Hasani, J. (2010). The Psychometric Properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Journal of Clinical Psychology, 2(3), 73-84. doi: 10.220 75/jcp.2017.2031. (Text in Persian) [link]
Hooman, H, (2005). Structural equation modeling using LISREL software. Tehran: SAMT Publications. (text in Persian) [link]
Hoseinian, S., NaJaflooyi , F. (2011). The Relationship between Differentiation of Self with Psychological ‎and Physical Symptoms in Women Referring to Counseling Centers. Women and Family Studies, 4(11), 29-44. (Text in Persian) [link]
Hudson, W. W. (1992). The WALMYR assessment scales scoring manual. WALMYR Publishing company.‏ [link]
Işık, E., Özbiler, Ş., Schweer-Collins, M. L., & Rodríguez-González, M. (2020). Differentiation of self predicts life satisfaction through marital adjustment. The American Journal of Family Therapy, 48(3), 235–249. https://doi.org/10.1080/01926187.2020.1732248 [link]
Khodadadi Sangdeh, J., Nazari, A. M., Ahmadi, K. (2015). The prediction successful marriage: the role of effective marital factors on the socio-cultural context. Strategic Studies on Youth and Sports, 14(29), 97-108. (Text in Persian) [link]
Khodayari Fard, M., & Abedini, Y. (2011). Theories and principles of family therapy and its application in the treatment of disorders in children and adolescents: Introducing spiritual and cognitive-behavioral approaches along with guidelines for treatment in family sessions. Tehran: University of Tehran Press. (Text in Persian) [link]
Khojasteh Mehr R, & Mohammadi R. (2017). The experience of happiness in enduring marriages: A qualitative study. Journal of family psychology, 3(2), 59-70. (Text in Persian) [link]
Knox, D., Schacht, C., & Chang, I. J. (2019). Choices in relationships. SAGE Publications, Incorporated. ‏[link]
Lawrence, E. M., Rogers, R. G., Zajacova, A., & Wadsworth, T. (2019). Marital happiness, marital status, health, and longevity. Journal of Happiness Studies, 20(5), 1539-1561.‏ https://doi.org/10.1007/s10902-018-0009-9 . ‏[link]
Lohan, A., & Gupta, R. (2016). Relationship between differentiation of self and marital adjustment in Indian couples. Journal of Psychosocial Research, 11(1).139-146. ‏[link]
Mazzuca, S., Kafetsios, K., Livi, S., & Presaghi, F. (2019). Emotion regulation and satisfaction in long-term marital relationships: The role of emotional contagion. Journal of Social and Personal Relationships, 36(9), 2880-2895.‏ https://doi.org/10.1177/0265407518804452 ‏[link]
Mirgain, S. A., & Cordova, J. V. (2007). Emotion skills and marital health: The association between observed and self–reported emotion skills, intimacy, and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(9), 983-1009. https://doi.org/10.1521/jscp.2007.26.9.983 ‏[link]
Mohammadi, M., Alibakhshi, Z., Sedighi, M. (2019). The effect of self-differentiation training based on Bowen's theory on women's self-differentiation and marital satisfaction. Journal of Midwifery and Reproductive Health, 7(4), 1914-1921. doi: 10.22038/jmrh.2019.36432.1398 ‏[link]
Mostafa, V., Mirzapour, H., Falahzade, H., & Hamidi, O. (2021). The mediating role of self-differentiation in the relationship between emotional abuse and co-dependency in married female students. Journal of Woman and Family Studies. Alzahra University. doi: 10.22051/jwfs.2021.31455.2427. (Text in Persian) ‏[link]
Park, H. J., & Byun, S. H. (2017). effects of self-differentiation of remarried couples, marital intimacy, marital conflict coping style on marital satisfaction. The Journal of the Korea Contents Association17(7), 236-252. ‏[link]
Rodríguez-González, M., Schweer-Collins, M., Skowron, E. A., Jódar, R., Cagigal, V., & Major, S. O. (2019). Stressful life events and physical and psychological health: mediating effects of differentiation of self in a Spanish sample. Journal of Marital and Family Therapy, 45(4), 578–591. https://doi.org/10.1111/jmft.12358 ‏[link]
Sanaei Zakir, B. (2008). Family and marriage scales. Tehran: Besat Publications. (text in Persian) [link]
Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998). The differentiation of self inventory: development and initial validation. Journal of Counseling Psychology, 45(3), 235–246. https://doi.org/10.1037/0022-0167.45.3.235 ‏[link]
Skowron, E. A. & Schmitt T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI fusion with others subscale. Journal of Marital and Family therapy, 29(2),209-22. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2003.tb01201.x ‏[link]
Skowron E. A. & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood. Contemporary family therapy, 26(3), 337-357. https://doi.org/10.1023/b:coft.0000037919.63750.9d ‏[link]
Skowron, E. (2004). Differentiation of self, personal adjustment, problem-solving and ethnic group belonging among person of color. Journal of Counseling & Development, 82(4) 447-59. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2004.tb00333.x ‏[link]
Skurtu, A. (2018). Pre-Marital Counseling A Guide for Clinicians. (E. Asadpour, & M. Naghavi Koljahi Trans.). Routledge. (Original work published 2016). (Text in Persian) [link]
Spinellis, D. (2018). The Success of a Heavenly Marriage. IEEE Software, 35(5), 3–6. https://doi.org/10.1109/ms.2018.3571251 ‏[link]
Trepper, T. S., Straus, R. A., & Hurvitz, F. (2014). Marriage and family therapy: A sociocognitive approach. Routledge. ‏[link]
Tuason, M. T., & Friedlander, M. L. (2000). Do parents’ differentiation levels predict those of their adult children? and other tests of Bowen theory in a Philippine sample. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 27-35.https://doi.org/10.1037/0022-0167.47.1.27 . ‏[link]
Wallerstein, J. (2019). The good marriage: how and why love lasts. Plunkett Lake Press.‏ [link]
Younesi, F. (2006). Standardization of DSI-R self-differentiation instrument in Iran. Unpublished Master's Thesis, Allameh Tabatabai University. (Text in Persian)