دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 15، دی 1398، صفحه 1-200 

پژوهشی اصیل

رشتۀ مطالعات زنان در ایران: چالش ها و راهکارها

صفحه 9-50

10.22051/jwfs.2019.23398.1941

شهره روشنی؛ خدیجه برزگر؛ مریم شاهچراغیان؛ رقیه السادات مؤمن


مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته

صفحه 51-82

10.22051/jwfs.2019.23541.1951

نیره آرین فر؛ سیمین حسینیان


مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت گرا با رفتاری تلفیقی بر سازگاری زناشویی زوجین

صفحه 83-107

10.22051/jwfs.2020.21059.1791

غفار بهارلو؛ کورش محمدی؛ رضا فلاح چای؛ موسی جاودان


پیش بینی هویت دینی فرزندان براساس الگوهای تعاملی خانواده ، دینداری والدین وتفکر انتقادی نوجوان

صفحه 109-128

10.22051/jwfs.2020.9643.1133

حمید رضائیان؛ بهاره توتونچی


پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های تصمیم گیری و ساختار قدرت در خانواده در زنان شاغل

صفحه 129-151

10.22051/jwfs.2019.21896.1848

علی حسینائی؛ محمد کاویانی


شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با عاملیت زنان در جامعه: مورد مطالعه شهر کرمانشاه

صفحه 153-192

10.22051/jwfs.2020.22580.1888

محسن صفاریان؛ علی مرادی


تغییر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، خودکارآمدی ماموگرافی در مورد غربالگری سرطان سینه: مداخله آموزشی در زنان 40 تا 60 سال

صفحه 193-209

10.22051/jwfs.2020.23112.1923

ریحانه شیخان؛ محمدعلی سپهوندی؛ فیروزه غضنفری