دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 15، زمستان 1398، صفحه 1-200 

پژوهشی

1. رشتۀ مطالعات زنان در ایران: چالش ها و راهکارها

صفحه 9-50

10.22051/jwfs.2019.23398.1941

شهره روشنی؛ خدیجه برزگر؛ مریم شاهچراغیان؛ رقیه السادات مؤمن