دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز 1395