دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، آذر 1395 

پژوهشی اصیل

سن ازدواج، طول مدت خانواده و درآمد فرد: تحلیلی اقتصادی از منافع ازدواج

صفحه 7-32

10.22051/jwfs.2016.2561

وحید مهربانی


رابطه خود- دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر

صفحه 33-56

10.22051/jwfs.2016.2562

حدیث چراغیان؛ سیمین حسینیان؛ ناصر حیدری؛ محمد زارعی توپخانه


سالاری زن از مجموعة هزار قضاوت

صفحه 57-76

10.22051/jwfs.2016.2563

زهرا حسینی


رابطه علی رنج ادراک شده با رضایت زناشویی از طریق میانجی‌گری، مهربانی، اعتماد، عدالت، همدلی و بخشش

صفحه 77-100

10.22051/jwfs.2017.10382.1162

فاطمه فرزادی؛ حمید فرامرزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زهرا قاسمی


رابطه تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر: با نقش میانجی شدت تعارضات والد-نوجوان

صفحه 101-130

10.22051/jwfs.2016.2565

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ مجتبی حبیبی


رابطه کنجکاوی با بهزیستی ذهنی زنان متاهل: نقش واسطه‌ای ، صمیمیت و رضایت زناشویی

صفحه 131-150

10.22051/jwfs.2016.2566

غلامرضا دهشیری


جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه

صفحه 151-161

10.22051/jwfs.2016.2567

مریم آقایی بجستانی؛ اکرم صیاد