رابطه علی رنج ادراک شده با رضایت زناشویی از طریق میانجی‌گری، مهربانی، اعتماد، عدالت، همدلی و بخشش

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی مؤلفه‌های مدل تعارض و بازسازی رابطه زناشویی، ارائه شده توسط ملز، بکن باخ و گاتریک، از طریق روش تحلیل مسیر است. جامعۀ آماری این پژوهش کارمندان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. از این جامعه تعداد 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. که در نهایت 180 پرسشنامه به‌صورت کامل بدست آمد. از شرکت کنندگان خواسته شد که مقیاس فضل (GRACE) پاتریک و همکاران (2013)، مقیاس اعتماد (TS) رمپل، هولمز و زانا (1980)، مقیاس صفات همدلی باتسون (BEA) باتسون و همکاران (1983)، مقیاس رضایت زناشویی دوطرفه تجدید نظر شده (RDAS) بوبسی، کرین، لارسون و کریستین (1995)، مقیاس اخلاق رابطه‌ای (RES) هارگریو، جنینگز و آندرسون (1991) و مقیاس حل روابط بین فردی (IRRS) هارگریو و سلز (1997) را تکمیل نمایند. نتایج پژوهش نشان داد که، فضل، عدالت، اعتماد، همدلی و بخشش به رضایت از رابطه زناشویی منجر می‌شوند. تحلیل مسیر، رابطه بین بیشتر متغیرهای تحقیق را تأیید کرد. همچنین، نتایج تحلیل نشان داد که مسیر متغیرهای اعتماد و عدالت با بخشش به سمت رضایت زناشویی پیش‌بین و معنی دار نیستند. اما در عوض اعتماد و عدالت نقش خود را به عنوان میانجی از طریق تأثیرگذاری فضل بر آنان با رضایت از رابطه نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The causal relationship of perceived pain with marital satisfaction through the mediation of kindness, trust, justice, empathy and forgiveness

چکیده [English]

The purpose of this study is to the relationship conflict and restoration model developed by Sells, Beckenbach, and Patrick. using path analysis. Statistical population of the study consists of married employees of Shahid Chamran University of Ahwaz. From this population, 200 people were selected using multistage random sampling and Finally 180 questionnaires were completed. The participants were asked to Grace Scale Patrick et al. (2013), the Scale of Trust (TS) Rampel, Holmes and Zanna (1980), Scale Batson Empathy Adjective (BEA) Batson et al (1983), Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) Busby, Crane, Larson and Christensen (1995), Relational Ethics Scale (RES) Hargrave, Jennings and Anderson (1991) and The Interpersonal Relationship Resolution Scale (IRRS) Hargrave and Sells (1997). The obtained results from the study that the demonstration of grace, justice, empathy, trust, and forgiveness lead to relationship satisfaction. The path analysis confirmed the relationships between most variables. Also, the results showed that no significant predictive variables of trust and justice with forgiveness path toward marital satisfaction. Instead, trust and fairness demonstrated its role as a mediator with the consent of the relationship through the influence of grace upon them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction‚ forgiveness
  • Justice
  • Trust
  • empathy
آریا منش، صابر.، فلاح چای، سید رضا و زارعی، اقبال (۱۳۹۲). مقایسه تمایز یافتگی بین زوج‌های رضایت مند و زوج‌های دارای تعارض زناشویی در شهر بندرعباس. مجله پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، ۳(۱): ۸۱-۸۹.
زارعی، سلمان.، فرحبخش، کیومرث و اسماعیلی، معصومه (۱۳۹۰). تعیین سهم خودمتمایز سازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش‌بینی سازگاری زناشویی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12(‌۳):۵۲-۶۳.
سبحانی، جلیل، خانی، سعید و خانی، اسعد (۱۳۹۲). الگوهای ازدواج و ارتباط آن با رضایت زناشویی، مورد مطالعه دانشجویان همسردار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، ۴(۱۲): ۷۷-۱۱۲.
دغاغله، فاطمه.، عسگری، پرویز و حیدری، علیرضا (۱۳۹۱). رابطه بخشودگی، عشق، صمیمت با رضایت زناشویی. روانشناسی اجتماعی، ۷، ۵۷-۶۹.
رضوی نعمت اللهی، ویدا و مهرابی گوهری، مرجان (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین همدلی، امید به زندگی و رضایت جنسی با سازگاری زناشویی در پرستاران زن شهر تهران. اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقاء سلامت و محیط‌زیست سالم، ۱-۱۳.
خندان دل، سحر و کاویان فر، حسین (۱۳۹۴). نقش اعتماد در روابط بین فردی و تاب‌آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج‌های شاغل. دو فصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، ۱(۱): ۱۴-۳۱.
خجسته مهر، رضا، کرایی، امین و رجبی، غلامرضا (۱۳۸۸). بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج. مطالعات روانشناختی، ۶(۱): ۷۹-۹۱.
خجسته مهر، رضا و قنبری، زهرا (۱۳۹۳). بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم اخلاق رابطه‌ای بر اختلال عملکرد جنسی با میانجی‌گری رضایت زناشویی. اولین کنگره ملی روان‌شناسی خانواده ایران.
قبادی، کاوه، دهقانی، محسن، منصور، لادن و عباسی، مریم (۱۳۹۰). تقسیم کار خانگی میان زوجین، عدالت ادراک شده از آن و رضایت زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی،7(26): ۲۰۷-۲۲۲.
نادری، لیلا، مولوی، حسین و نوری، ابوالقاسم (۱۳۹۴). پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، ۱۶(‌۴):۶۹-۷۵.
یاقوتیان، محمود، سلیمانیان، علی اکبر و بخشی، مریم (۱۳۹۴). اثربخشی غنی‌سازی ارتباط بر کاهش دلزدگی زناشویی والدین کودکان آسیب دیده بینایی، تعلیم و تربیت استثنایی، ۱۵، ۵، ۲۹-۳۴.
یوسفی، ناصر (۱۳۹۰). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس کیفیّت زناشویی فرم تجدید نظر‌شده (RDAS). پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، ۱(۲): ۱۹۳-۲۰۰.
Asoodeh, M. H., Khalili, S., Daneshpour, M. & Lavasani, M. G. (2010). Factors of successful marriage: Accounts from self-described happy couples. Procedia Social and Behavioral Sciences‚ 5, 2042–2046.
Arshad, M., Naeem Mohsin, M. & Mahmood, K. H. (2014). Marital adjustment and life satisfaction among early and late marriages. Journal of Education and Practice, 5(17), 83-90.
Backus, L. N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Art Dissertation, Graduate College of Bowling Green State University.
 Bagherzadeh‚ R., Taghizadeh, Z.‚  Mohammadi, E.‚ Kazemnejad, A.‚ Pourreza, A.‚ &  Ebadi ‚ A. (2016). Relationship of work-family conflict with burnout and marital satisfaction: cross-domain or source attribution relations? Health Promotion Perspective‚ 6(1): 31–36.
Batson, C. D., Quin, K., Fultz, J., Vanderplas, M. & Isen, A. (1983). Self-reported distress and empathy and egoistic versus altruistic motivation for helping. Journal of Personality arid Social Psychology, 45: 706-718.
Beckenbach, J., Patrick, S. & Sells, J. (2010). Relationship conflict and restoration model: A preliminary exploration of concepts and therapeutic utility. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 32, 290–301.
Beckenbach, J., Schmidt, E. & Reardon, R. (2009). The interpersonal relationship resolution scale: A reliability and validity study. The Family Journal, 17, 335–341.
Bokar, L., Sells, J., Giordano, F. & Tollerud, T. (2011). The validity of the relationship conflict model. The Family Journal, 19, 7–21.
Boszormenyi-Nagy, I. (1987). Foundations of contextual therapy: Collected papers. New York, NY: Brunner/Mazel.
Busby, D. M., Crane, D. R., Larson, J. H. & Christensen, C. D. (1995). A revision of the dyadic adjustment scale: Construct hierarchy and multidimensional scales. Journal of Marital and Family Therapy, 21, 289–308.
Crane, D. R., Middletone, K. C. & Bean, R. A. (2000). Establishing criterion scores for the Kansas marital satisfaction scale and the revised dyadic adjustment scale. American Journal of Family Therapy, 28, 53–60.
Cetinkaya, E., Kemer, G., Bulgan, G. & Tezer, E. (2008). The validity and reliability studies of the dyadic trust scale. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 3, 75–77.
Hargrave, T. D., Jennings, G. & Anderson, W. T. (1991). The development of a relational ethics scale. Journal of Marital and Family Therapy, 17, 311–320.
Hargrave, T. D. & Sells, J. N. (1997). The development of a forgiveness scale. Journal of Marital and Family Therapy, 23, 41–62.
Hargrave, T. D. (1994). Families and forgiveness: Healing wounds in the intergenerational family. New York, NY: Brunner/Mazel.
Hollist‚ F.‚ Cody‚ S. & Miller‚ R. B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family Relations, 54: 46-58.
Kennedy, M. (2007). Experiencing interpersonal grace: Transformation following experiences of disgrace (Unpublished doctoral dissertation). Seattle Pacific University, Seattle, WA.
Kochar‚ R. K.‚ & Sharma‚ D. (2015). Role of love in relationship satisfaction. The International Journal of Indian Psychology‚ 3(1): 81-107.
Johnson, S. M., Makinen, J., & Millikin, J. (2001). Attachment injuries in couple relationships: A new perspective on impasses in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy‚ 27, 145–155.
Grams‚ H. A.‚ Miller‚ R. B.‚ Robinson‚ W. D.‚ Higgins‚ D. J.‚ & Hinton‚ W. J. (2008). A test of contextual theory: The relationship among relational ethics, marital satisfaction, health problems, and depression. Contemporary Family Therapy‚ 30‚ 183-198.
McCarthy‚ C. T. (2012). Validating grace, defense, and pain in the relationship conflict and restoration model. Counseling Psychology; Individual & Family Studies‚ 12(1)‚ 145-153.
McMinn, M. (2008). Sin and grace. Downers Grove, IL: Inter Varsity Press.
Norris, S. L., & Zweigenhaft, R. L. (2009). Self- monitoring, trust and commitment in romantic relationship. Journal of social psychology, 139, 215-221.
OrathinkalKourosh, J.‚ & Vansteenwegen, A. (2006). The effect of forgiveness on marital satisfaction in relation to marital stability, Contemporary family Therapy, 28‚ 251-260.
Prime‚ P. (2010). Embracing loss and grief, healing with grace and hope. Journal of Personality and Social Psychology13‚ 52-67.
Patrick‚ S.‚ Bechenbach‚ J.‚ Sells‚ J. & Reardon‚ R. F. (2013). An empirical investigation in to justice, grace, and forgiveness: Paths to relationship satisfaction. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families‚ 21(2): 146-153.
Rempel, J. K., Ross, M. & Holmes, J. G. (2001). Trust and communicated attributions in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 57-64.
Rempel, J. K., & Holmes, J. G. (1986). Trust in close relationships. Journal of Personality, 49, 95-112.
Rubin, Z. (1970). Measurement of love. Journal of Personality and Social Psychology, 16,265-273.
Simpson, J. (2009). Psychological foundations of trust. Current Directions in Psychological Science, 16, 261–268.
Sells, J., Beckenbach, J. & Patrick, S. (2009). Pain and defense versus grace and justice: The relational conflict and restoration model. The Family Journal, 17, 203–212.
Sousa, A. D.‚ McDonald, S.‚ Rushby, J. L. S.‚ Dimoska, A.‚ & James, C. (2010). Understanding   deficits in empathy after traumatic brain injury: The role of affective responsivity. Cortex‚ 47(5): 526-535.
 Veit, M.‚ Štulhofer‚ A. & Hald‚ G. M. (2016). Sexually explicit media use and relationship satisfaction: a moderating role of emotional intimacy?. Journal Sexual and Relationship Therapy‚ 8‚ 1-17.
Yarhouse, M. & Sells, J. N. (2008). Family therapies: A comprehensive Christian appraisal. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
Yedirir‚ S. & Hamart‚ E. (2015). Emotional expression and spousal support as predictors of marital satisfaction: The case of Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice15(6): 1549-1558.