رابطه تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر: با نقش میانجی شدت تعارضات والد-نوجوان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مشاور

2 استاد هیئت علمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقش میانجی تعارضات ‌والدین با نوجوانان در رابطه با تعارضات بین‌والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است و جامعه آماری در این پژوهش، دانش‌آموزان شهرستان قدس استان تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای،610 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه تعارض والد-نوجوان، مقیاس تعارضات بین‌والدینی و پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی بود.
نتایج تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل نظری پژوهش که متغیر شدت تعارضات والد-نوجوان به عنوان متغیرهای میانجی در رابطه با تعارضات بین‌والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر وارد مدل شده بود، دارای شاخص‌های برازش مناسبی با داده‌ها بود (08/2=df/S–Bχ2، 042/0=RMSEA، 99/0=CFI، 92/0=GFI). همچنین در این مدل تمامی مسیرهای مستقیم، غیرمستقیم و کلی برای پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر معنی‌دار به دست آمد؛ بنابراین تعارضات بین-والدینی با در نظر گرفتن عوامل میانجی در پیش‌بینی خطرپذیری نوجوانان نقش دارد. همچنین می‌توان بیان کرد که مدل بافتی-شناختی قابلیت تبیین گرایش به رفتارهای پرخطر را دارد.
کلیدواژه‌ها: تعارضات بین‌والدینی، شدت تعارض والد-نوجوان، گرایش به رفتارهای پرخطر، نوجوانان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between inter parenting conflict and tendency to risky behaviors: The mediator role of conflict intensity of parent-adolescent

نویسنده [English]

  • iraj mokhtarnia 1

چکیده [English]

The aim of this study was surveying the mediating effect of parent-adolescent conflict between inter-parenting conflict and risk behaviors. The study is description and the type is Structural Equation Modeling; the population of the study is students of Qods town which is located in Tehran Province. Sample size is 610 students that were selected by multistage random sampling. The data were gathered through Parent-Adolescent Conflict Questionnaire, inter-parenting conflict scale and Adolescents Risk-taking Questionnaire.
The results of structural equation modeling analysis showed the theoretical model was engaged in the model that includes variables namely: parent-adolescent conflict which can play a role as mediator variable that is related to inter-parenting conflict and risk behavior, that they were fitted with most appropriate fit to data (df/S–Bχ2=2/08, CFI=0/99, GFI= 0/92, RMSEA= 0/042). In this model all direct and indirect paths to predict risk behavior in adolescent were diagnosed.
Therefore, inter-parenting conflict and mediating factors involved in predicting risk behavior in adolescent. Also, the model of cognitive-contextual is Capable of being explained about parent-adolescent conflicts.
Keywords: Inter-parental Conflict, parental-adolescent conflict, risk behavior, adolescent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-parental Conflict
  • parental-adolescent conflict
  • risk behavior
  • Adolescent
اسدی یونسی، محمدرضا.، مظاهری، محمدعلی.، شهیدی، شهریار.، طهماسیان، کارینه و فیاض‌بخش، محمدعلی (1390). تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان. فصلنامه خانواده و پژوهش، 8(12): 70-47.
زاده‌محمدی، علی و احمدآبادی، زهره (1387). هم وقوعی رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دبیرستان‌های تهران. خانواده پژوهی، 4(1): 100-187.
خوی نژاد، غلام‌رضا و رجایی، علیرضا (1382). تعارض والد- نوجوان  و بزده دیدگی رفتاری، مدلی در تبیین بزه دیدگی رفتاری. اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکارهای پیشگیرانه، ایران، خوراسگان.
سلیمانی‌نیا، لیلا.، جزایری، علی‌رضا و محمدخانی، پروانه (1380). نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان. فصلنامه رفاه اجتماعی، 5(19): 90-75.
سنائی‌نسب، هرمز.، ایرانی، ق.، و رفیعی فر، شهرام (1388). بررسی فراوانی و عوامل مؤثر بر تصادفات رانندگی در یک مرکز نظامی در تهران. مطالعات مدیریت انتظامی، 1(4): 19-30.
صرامی، حمید.، قربانی، مجید و مینوئی، محمود. (1392). بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع شناسی اعتیاد در ایران. اعتیاد پژوهی، 7(26): 52-29.
قمری، محمد و قمری گندوانی، آرزو (1393). رابطه عملکرد خانواده با تعارض والد-نوجوان در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی. فصلنامه زنان و خانواده، 8(26): 174-157.
محمدخانی، شهرام و نوری، ربابه (1391). پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده. تهران: دانشگاه تهران با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر.
Adrian, M., Zeman, J., Erdley, C., Lisa, L., & Sim, L. (2011). Emotional dysregulation and interpersonal difficulties as risk factors for nonsuicidal self-injury in adolescent girls. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(3): 389-400.
Allison, B. N., & Schultz, J. B. (2004). Parent-adolescent conflict in early adolescence. Adolescence, 39(153): 19-101.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communication. Media psychology, 3(3): 265-299.
Bandura, A., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Regalia, C., & Scabini, E. (2011). Impact of family efficacy beliefs on quality of family functioning and satisfaction with family life. Applied Psychology, 60(3): 421-448.
Bickham, N. L., & Fiese, B. H. (1997). Extension of the Children's Perceptions of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11(2): 246-250.
Bonino, S., Cattelino, E., Ciairano, S., Mc Donald, L., & Jessor, R. (2005). Adolescents and risk: Behaviors, functions, and protective factors (pp. 117-29). New York: Springer.
Boesky, L. (2007). When to Worry: How to Tell If Your Teen Needs Help-And What to Do About It. USE: Amacom.
Boomsma, A. & Hoogland, J.J., (2001). The robustness of LISREL modeling revisited. In: Cudeck, R., du Toit, S., Sörbom, D. (Eds.), Structural Equation Modeling: Present and Future. Scientific Software International, Chicago.
Burt, S. A., McGue, M. & Iacono, W. G. (2010). Environmental contributions to the stability of antisocial behavior over time: are they shared or non-shared?. Journal of abnormal child psychology, 38(3): 327-337.
Cox, M. J., Paley, B. & Harter, K. (2001). Interparental conflict and parent-child relationships. Interparental conflict and child development: Theory, research, and applications, 249-272.
Cummings, E. M., Kouros, C. D. & Papp, L. M. (2007). Marital aggression and children's responses to everyday interparental conflict. European Psychologist, 12(1): 17-28.
Cummings, E. M., Goeke, M. C., & Papp, L. M. (2003). Children's responses to everyday marital conflict tactics in the home. Child development, 74(6): 1918-1929.
Cummings, E. M., George, M. R., Koss, K. J., & Davies, P. T. (2013). Parental depressive symptoms and adolescent adjustment: Responses to children's distress and representations of attachment as explanatory mechanisms. Parenting, 13(4): 213-232.
Damas, E., & Laughlin, J. (2001). Latent model of family process in African American families. Journal of Marriage and Family, 63, 967-998.
DiClemente, R. J., Hansen, W. B. & Ponton, L. E. (Eds). (2013). Handbook of adolescent health risk behavior. Springer Science & Business Media.
Eaton, D. K. Kann, L., Kinchen, S., Shanklin, S., Flint, K. H., Hawkins, J. & Whittle, L. (2012). Youth risk behavior surveillance-United States, 2011. Morbidity and mortality weekly report. Surveillance summaries (Washington, DC: 2002), 61(4), 1-162.
Feinberg, M. E., Kan, M. L. & Hetherington, E. M. (2007). The longitudinal influence of coparenting conflict on parental negativity and adolescent maladjustment. Journal of Marriage and Family, 69(3): 687-702.
Feldman, R., Masalha, S. & Derdikman-Eiron, R. (2010). Conflict resolution in the parent–child, marital, and peer contexts and children’s aggression in the peer group: A process-oriented cultural perspective. Developmental psychology, 46(2): 310-325.
Fosco, G. M. & Grych, J. H. (2010). Adolescent Triangulation into Parental Conflicts: Longitudinal Implications for Appraisals and Adolescent‐Parent Relations. Journal of Marriage and Family, 72(2): 254-266.
Gerard, J. M., Krishnakumar, A., & Buehler, C. (2006). Marital conflict, parent-child relations, and youth maladjustment a longitudinal investigation of spillover effects. Journal of Family Issues, 27(7): 951-975.
Gerard, J. M., Buehler, C., Franck, K. & Anderson, O. (2005). In the eyes of the beholder: cognitive appraisals as mediators of the association between interparental conflict and youth maladjustment. Journal of Family Psychology, 19(3): 376-384.
George, M. W., Fairchild, A. J., Cummings, E. M. & Davies, P. T. (2014). Marital conflict in early childhood and adolescent disordered eating: Emotional insecurity about the marital relationship as an explanatory mechanism. Eating behaviors, 15(4): 532-539.
Grych, J. H., Seid, M., & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child's perspective: The Children's Perception of Interparental Conflict Scale. Child development, 63(3): 558-572.
Grych, J. H & Fincham, F. D. (2001). Interparental Conflict and Child Adjustment. Interparental conflict and child development: Theory, research and applications, 1.
Grych, J. H. (2005). Interparental conflict as a risk factor for child maladjustment: Implications for the development of prevention programs. Family Court Review, 43(1): 97-108.
Gullone, E., & Moore, S. (2000). Adolescent risk-taking and the five-factor model of personality. Journal of adolescence, 23(4): 393-407.
Hale, W. W, Engels, R, & Meeus, W. (2006). Adolescent's perceptions of parenting behaviours and its relationship to adolescent Generalized Anxiety Disorder symptoms. Journal of Adolescence, 29(3): 407-417.
Jessor, R. (2014). Problem Behavior Theory: A half century of research on adolescent behavior and development. The developmental science of adolescence: History through autobiography, 239-256.
Juang, L. P., Syed, M. & Cookston, J. T. (2012). Acculturation-based and everyday parent–adolescent conflict among Chinese American adolescents: Longitudinal trajectories and implications for mental health. Journal of Family Psychology, 26(6), 916-926.
Kaczynski, K. J., Lindahl, K. M., Malik, N. M. & Laurenceau, J. P. (2006). Marital conflict, maternal and paternal parenting, and child adjustment: a test of mediation and moderation. Journal of Family Psychology, 20(2): 199-208.
Kerr, D. CR, Lopez, N. L, Olson, S. L & Sameroff, A. J. (2004). Parental discipline and externalizing behavior problems in early childhood: The roles of moral regulation and child gender. Journal of abnormal child psychology, 32(4): 369-383.
Kim, K. L., Jackson, Y., Hunter, H. L. & Conrad, S. M. (2009). Interparental Conflict and Adolescent Dating Relationships the Role of Perceived Threat and Self-Blame Appraisals. Journal of interpersonal violence, 24(5), 844-865.
Klahr, A. M., McGue, M., Iacono, W. G. & Burt, S. A. (2011). The association between parent–child conflict and adolescent conduct problems over time: Results from a longitudinal adoption study. Journal of Abnormal Psychology, 120(1): 46.
Kuhlberg, J. A., Peña, J. B. & Zayas, L. H. (2010). Familism, parent-adolescent conflict, self-esteem, internalizing behaviors and suicide attempts among adolescent Latinas. Child Psychiatry & Human Development, 41(4): 425-440.
Marceau, K., Dorn, L. D., & Susman, E. J. (2012). Stress and puberty-related hormone reactivity, negative emotionality, and parent–adolescent relationships. Psychoneuroendocrinology, 37(8): 1286-1298.
McNeil, C. & Hembree-Kigin, T. L. (2010). Parent-child interaction therapy: Springer Science & Business Media.
Moura, O., dos Santos, R. A., Rocha, M. & Matos, P. M. (2010). Children's Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC): Factor structure and invariance across adolescents and emerging adults. International Journal of Testing, 10(4): 364-382
Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V. & Tantaros, S. (2011). Parent-adolescent conflict and adolescents’ adaptation: A longitudinal study of Albanian immigrant youth living in Greece. International Journal of Developmental Science, 5(1-2): 57-71.
Nichols, M. P. (2012). Family Therapy: Concepts and Methods (10th Edition): Pearson.
Robin, A. L, & Foster, S. L. (2003). Negotiating parent-adolescent conflict: A behavioral-family systems approach: Guilford Press
Ryan, S. M., Jorm, A. F. & Lubman, D. I. (2010). Parenting factors associated with reduced adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 44(9): 774-783.
Schalet, A. T. (2011). Beyond abstinence and risk: A new paradigm for adolescent sexual health. Women's Health Issues, 21(3): S5-S7.
Shaffer, D. & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence. Cengage Learning.
Smokowski, P. R., Rose, R. A. & Bacallao, M. (2010). Influence of risk factors and cultural assets on Latino adolescents’ trajectories of self-esteem and internalizing symptoms. Child Psychiatry & Human Development, 41(2): 133-155.
Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent–adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of research on adolescence, 11(1): 1-19.
Stutzman, S. V., Bean, R. A., Miller, R. B., Day, R. D., Feinauer, L. L., Porter, C. L. & Moore, A. (2011). Marital conflict and adolescent outcomes: A cross-ethnic group comparison of Latino and European American youth. Children and Youth Services Review, 33(5): 663-668.
Taillieu, T. L. & Brownridge, D. A. (2013). Aggressive parental discipline experienced in childhood and internalizing problems in early adulthood. Journal of Family Violence, 28(5): 445-458.
US Preventive Services Task Force. (2010). The Guide to Clinical Preventive Services 2010-2011: Recommendations of the US Preventive Services Task Force. Agency for Healthcare Research and Quality (US).
Youngblade, L. M., Theokas, C., Schulenberg, J., Curry, L., Huang, I. C. & Novak, M. (2007). Risk and promotive factors in families, schools, and communities: A contextual model of positive youth development in adolescence. Pediatrics, 119(Supplement 1): S47-S53.
Wang, M, & Liu, L. (2014). Parental harsh discipline in mainland China: Prevalence, frequency, and coexistence. Child abuse & neglect, 38(6): 1128-1137.
Wilson, C. M. (2009). The relation among parental factors and achievement of African American urban youth. The Journal of Negro Education, 102-113.