جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مدیر گروه-دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه
*اکرم صیاد
** مریم آقایی بجستانی


چکیده
مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . تعیین مهریه های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده ها نهاد.
یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه های سنگین پیشنهاد گردید؛پذیرش شرط عند الاستطاعه برای مهریه از سوی زوجین بدون تعیین زمانی برای استطاعت و به تاخیر انداختن امکان مطالبه مهریه از سوی زوجه تا زمان استطاعت زوج می باشد که به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر منجر به جهالت در مهریه و در نتیجه بطلان آن و ثبوت مهر المثل می گردد اما به اعتقاد نگارنده شرط عند الاستطاعه به معنی تاجیل مهریه نیست تا موجب غرر و بطلان گردد علاوه براین برخی از فقها نیز ثبوت غرر در مهریه را با توجه به ماهیت عقد نکاح که مبتنی بر معاوضه صرف نیست ، مبطل مهریه ندانسته اند . به هر حال اگر چه شرط عند الاستطاعه به لحاظ ماهیتی اشکالی در مهریه ایجاد نمی کند اما عملا جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد .
کلید واژگان :عقد نکاح،مهریه ،عندالمطالبه ،عند الاستطاعه
*دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران
**استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول)
شماره تماس:09124311197 آدرس پست الکترونیکی : maqaib@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Essay on jurisprudence and possible effects of the condition of the dowry

چکیده [English]

Essay on jurisprudence and possible effects of the condition of the dowry
*Akram sayad
**Maryam aqai bejestani

Abstract
Dowry or mahr one of the financial effects of marriage that couples are required to pay it. High dowry payments and the subsequent imprisonment of many problems facing society and the families of the couple.
One of the ways to avoid the dowries of the Organization for Registration of Deeds and Property has been proposed, accepting bets l possible for dowry by couples without specifying when to afford and to delay the possibility of demanding dowry from his wife until afford couples are Some experts believe that this will lead to ignorance of the dowry and thus proving its invalidity seal is saying but I believe that if the possible means and invalidity term of dowry is not to cause Gharar In addition, the affirmation of some of the scholars Mahr's ignorance regarding the nature of marriage that is not based on the mere exchange, nullifies have not dowry. However, if the condition of the power and ability to pay dowry to the wife by the husband literally dowry does not cause a problem, but virtually no other benefit other than the imposition of administrative burden on his wife and challenges for the wife of executive and social have been pursued.
Keywords: marriage, dowry, dowry of cash, term of dowry
*Department of Private law,Semnan Branch,Islamic Azad University,Semnan,Iran
**Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law,Semnan Branch,Islamic Azad University,Semnan,Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rights of the family
  • Marriage
  • dowry bound to Alasttah
ابن‌ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد‌(1410). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، دوم‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
ابن‌براج، قاضى، عبد العزیز‌(1406). المهذب، اول‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
ابن‌شهر آشوب، رشید الدین محمد بن على‌(1369). متشابه القرآن و مختلفه- بیان المشکلات من الآیات المتشابهات‌، اول‌، قم: دار البیدار للنشر‌.
اصفهانى، سید ابو الحسن‌(1422). وسیلة النجاة، اول‌، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره‌.
امامى، سید حسن‌،(بی‌تا).حقوق مدنى‌، تهران: اسلامیة.
جوهرى، اسماعیل بن حماد‌(1410). الصحاح-تاج اللغةوصحاح العربیة، اول‌، بیروت: دار العلم للملایین‌.
خویى، سید ابو القاسم موسوى‌(بی‌تا). مصباح الفقاهة‌، بی‌جا، بی‌نا.
راوندى، قطب‌الدین، سعید بن عبدالله(1405). فقه القرآن‌، قم: کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى.
مانی درمزاری، محمد رضا(1385). حقوق خانواده به زبان ساده، دوم، تهران: بهنامی‌.
ساردوئی نسب، محمد(1388). تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه، مجله مطالعات راهبردی زنان، شمارۀ 43.
سبحانی، جعفر(بی‌تا). نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء‌ ،اول، قم: بی‌نا.
شهیدی،مهدی(1377). تشکیل قراردادها و تعهدات‌، تهران‌: حقوقدان.
شهید ثانى، زین الدین بن على‌ عاملی(1413). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام‌، اول‌، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة‌.
ـــــــــــــــــــ (1410). الروضةالبهیةفی شرح اللمعة الدمشقیة‌ کلانتر، اول‌، قم: داورى‌.
شیخ انصاری ،مرتضى بن محمد امین(1406). کتاب النکاح‌، اول‌، قم: دفترانتشارات اسلامى.
ـــــــــــــــــــ (1415). المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات( ط- الحدیثة)، اول‌، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌.
طباطبایى قمّى، سید تقى(1426). مبانی منهاج الصالحین‌، اول‌، قم: منشورات قلم‌الشرق‌.
طوسى، ابو‌جعفر،محمدبن حسن‌(1387).المبسوط فی فقه الإمامیة‌، سوم‌، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة‌.
عباد، اسماعیل بن عباد(1414). المحیط فی اللغة، اول‌ ، بیروت: عالم الکتاب‌.
علامه حلّى‌، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌(1411). تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین‌، اول‌، تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر.
کاتوزیان ،ناصر(1382). قواعد عمومی قرار‌دادها‌، تهران: شرکت انتشار‌.
کاظمی، فاضل، جواد بن سعد اسدى‌(بی‌تا). مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام‌‌، بی‌جا، بی‌نا.
کرکى‌، محقق ثانى، على بن حسین‌(1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد‌، دوم‌، قم: آل البیت.
محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن(1408).شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‌، دوم‌، قم: اسماعیلیان‌
محمدی خراسانی‌، علی(بی‌تا). شرح تبصره المتعلمین‌، بی‌جا‌، بی‌نا.
مشکینى، میرزا على(بی‌تا). مصطلحات الفقه، بی‌جا، بی‌نا‌.
میرزاى قمى، ابو‌القاسم بن محمد حسن‌ گیلانى(1413). جامع الشتات فی أجوبة السؤالات‌، اول، تهران: کیهان‌.
نجفى، محمد حسن‌(1404‌). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، هفتم‌، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‌.