دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اسفند 1394، صفحه 7-203 

پژوهشی اصیل

تأثیر "تمرین سبز" بر بهبود کیفیت خوابِ زنان سالمند بدون ‌فعالیت بدنیِ منظم در شهر اراک

صفحه 7-32

10.22051/jwfs.2016.2206

داریوش خواجوی؛ راضیه خان محمدی


روایت زنان سرپرست خانوار از موانع شادمانی (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار تهران)

صفحه 33-60

10.22051/jwfs.2016.2207

منصوره اعظم آزاده؛ مریم تافته


تجربۀ احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی: مطالعه‌ای کیفی با رویکرد نظریۀ مبنایی

صفحه 61-89

10.22051/jwfs.2016.2208

شهره روشنی؛ نهله غروی نائینی؛ سوسن باستانی


مسایل فرزندان طلاق در ایران و مداخلات مربوطه: فراتحلیل مقالات موجود

صفحه 91-120

10.22051/jwfs.2016.2209

حسین یحیی‌زاده؛ محبوبه حامد


تحلیلی بر نوسازی و کارکرد خانواده در استان مازندران

صفحه 121-149

10.22051/jwfs.2016.2210

حسین نازک‌تبار؛ شهرام ملانیا جلودار؛ سیده زهرا حسینی درونکلائی


بررسی مقایسه‌ای میزان پذیرش کلیشه‌های جنسیتی و رابطه‌ی آن با میزان دینداری (مطالعه زنان و مردان بالای 20 سال منطقه 6 تهران در سال 1392)

صفحه 151-183

10.22051/jwfs.2016.2211

منصوره دشتی خویدکی؛ سید حسن حسینی


اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای در خودپنداره و عاطفه مثبت و منفی زنان

صفحه 185-203

10.22051/jwfs.2016.2212

راهله خدایی؛ سعیده بزازیان؛ اصغر جعفری