دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، زمستان 1394، صفحه 7-203 
5. تحلیلی بر نوسازی و کارکرد خانواده در استان مازندران

صفحه 121-149

10.22051/jwfs.2016.2210

حسین نازک‌تبار؛ شهرام ملانیا جلودار؛ سیده زهرا حسینی درونکلائی