پژوهشی اصیل

بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر

صفحه 7-35

10.22051/jwfs.2015.2194

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


تاثیرآموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار

صفحه 37-57

10.22051/jwfs.2015.2195

حسین زارع؛ اشرف مهمان‌نوازان


بررسی نگرش زنان نسبت به عوامل مؤثر بر تحکیم خانواده (پژوهشی در بین کارکنان زن دانشگاه‌های پیام نور استان همدان)

صفحه 59-92

10.22051/jwfs.2015.2196

اعظم خطیبی


فراتحلیل اثربخشی زوج درمانی بر افزایش رضایت زناشویی (ایران 91-1385)

صفحه 93-109

10.22051/jwfs.2015.2197

ارغوان شریعت؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ طیبه شریفی


بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران (مطالعه موردی: کارکنان زن دانشگاه الزهرا(س))

صفحه 111-126

10.22051/jwfs.2015.2198

انسیه خزعلی؛ بهنوش جووری


بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی زنان متأهل 50-15 ساله ساکن شهر تبریز)

صفحه 127-155

10.22051/jwfs.2015.2199

فیروز راد؛ حمیده ثوابی